2022/2023

1MAFOREB Forebyggende arbeid med barn og unge og deres familier

Læringsutbytte

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om inkluderings- og eksuderingsprosesser i samfunnets ulike institusjoner.
 • har inngående kunnskap om begreper og teoretiske perspektiver innenfor helsefremmende arbeid og forebyggingsfeltet
 • har inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor velferdsstatens tjenester. 
 • har avansert kunnskap og forståelse for tverrprofesjonelt arbeids betydning i i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har inngående kunnskap samfunnsmessige og historiske forhold som har betydning for helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, unge og familier. 

 

Ferdighet

Studenten:

 • kan analysere teorier og metoder innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid  og knytte disse til praktisk arbeid
 • kan utvikle og faglig begrunne ulike helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike tiltak og programmer som skal forebygge skade eller fremme helse.
 • kan analysere forhold som bidrar til å hemme og fremme tverrprofesjonelt arbeid

 

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger i helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge
 • kan anvende sine kunnskaper for å gjennomføre forebyggende eller helsefremmende  tiltak og programmer på flere arenaer hvor barn og unge ferdes
 • kan kommunisere og begrunne behovet for relevante forebyggende og helsefremmende tiltak til profesjonsutøvere og allmennheten.

Innhold

Emnet et bredt anlagt studium i forbyggende og helsefremmende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at helsefremming og forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet. På makronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap”, og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv. På mikronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende og helsefremmende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering. Emnet gir en oversikt over ulike typer helsefremmende og forebyggende tiltak på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil være en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, seminarer og individuelt arbeid. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 75% oppmøte til undervisning
 • Muntlig foredrag
 • Levering av skisse med problemstilling og kort beskrivelse av innholdet i sin eksamensoppgave

Eksamen

Studentene skriver en individuell fordypningsoppgave med en selvvalgt problemstilling fra det området som hun/ han har valgt å fordype seg innenfor hvor pensumlitteraturen benyttes.  Det benyttes bokstavkarakterer (A-F).