2022/2023

KS4109 Palliasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • har avansert kunnskap om sentrale verdier og føringer innen palliativ omsorg, samt helhetlig symptomlindring, gjennom sykdomsforløpet og i livets siste fase
 • har avansert kunnskap om den sammensatt gruppen pasienter i palliativ fase og deres komplekse, sammensatt behov og pasientforløp
 • har avansert kunnskap om åndelige/eksistensielle behov og reaksjoner ved krise, tap og sorg hos pasienter og pårørende

Ferdigheter

 • kan planlegge og organisere palliativ behandling, pleie og omsorg gjennom pasientforløpet og i livets sluttfase
 • kan bruke relevante metoder til å kartlegge og ivareta barn som pårørende og gjennomføre relevante tiltak

Generell kompetanse

 • kan bidra til personsentrert, familiesentrert, tverrfaglig og kunnskapsbasert palliativ behandling og omsorg.
 • bidra til å sikre forsvarlig og sammenhengende pasientforløp mellom tjenestesteder og på tvers av tjenestenivå
 • kan formidle trygghet og tillit samt overveie etiske dilemma i relasjoner med pasienter og deres pårørende

 

 

 

 

Innhold

 • Sentrale verdier, føringer og faglige retningslinjer
 • Prinsipper for helhetlig palliativ symptomlindring
 • Systemisk klinisk undersøkelse og vurdering i palliasjon/kartleggingsverktøy
 • Livets sluttfase og hjemmedød
 • Person- og familiesentrert tilnærming i palliasjon
 • Pasientgrupper i palliativ fase og deres komplekse, sammensatte behov og pasientforløp
 • Åndelige/eksistensielle behov og reaksjoner ved krise, tap og sorg hos pasienter og pårørende
 • Barn som pårørende
 • Etiske dilemmaer innen palliasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Individuelt og gruppearbeid

Studentaktive metoder som fremmer refleksjon

Simulering og ferdighetstrening

Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Fagnotat

80% deltagelse i studentaktive metoder

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager

Prestasjonen vurderes med Bestått/Ikke bestått