2022/2023

KS4108 Avansert klinisk allmennsykepleie

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om den avanserte kliniske allmennsykepleierens mandat og egenart, dens sykepleievitenskapelige grunnlag og kompetanseområder 
 • har inngående kunnskap om hvordan avansert klinisk allmennsykepleie kan bidra til å fremme helse og lindre lidelse på individ, gruppe og samfunnsnivå 
 • har inngående kunnskap om den avanserte allmennsykepleiers rolle som samfunnsaktør 
 • har inngående kunnskap om profesjonens etiske retningslinjer   
 • har inngående kunnskap om sykepleiens historie og om sykepleiens og helsetjenestens utvikling 
 • har inngående kunnskap om hvordan eget og andres verdigrunnlag påvirker utøvelse av sykepleie og behandling 
 • har inngående kunnskap om kommunehelsetjenestens rammevilkår, relevante helsepolitiske føringer, lover og forskrifter

Ferdigheter

 • kan analysere sentrale sykepleiefaglige problemstillinger i kommunehelsetjenesten med utgangspunkt i faktorer som kan ha betydning for kvaliteten på sykepleietjenesten 
 • kan analyser og forholde seg kritisk til eksisterende kunnskap som omhandler pasienter og pårørendes sammensatte behov for sykepleiefaglige og medisinske tjenester 
 • kan analysere relevante etiske problemstillinger i tilknytning til ivaretakelse av pasientens behov for avansert klinisk allmennsykepleie og medisinsk behandling 
 • kan analysere likestilling og fordeling av helsetjenester 

Generell kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper om den avanserte kliniske allmennsykepleierens mandat og egenart, dens sykepleievitenskapelige grunnlag og kompetanseområder 
 • kan anvende sine kunnskaper om hvordan avansert klinisk allmennsykepleie kan fremme helse og lindre lidelse på individ-, samfunns- og gruppenivå 
 • kan kommunisere den avanserte kliniske allmennsykepleiers rolle som samfunnsaktør 
 • Kan kommunisere kunnskap om profesjonens etiske retningslinjer i samarbeid med de andre yrkesprofesjonene 
 • kan anvende kunnskaper om endringsprosesser og implementeringsmetoder for å bidra til kontinuerlig endringsarbeid, forbedring og oppfølging 

Innhold

 • ICNs beskrivelse av avansert klinisk sykepleie
 • Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie
 • Vitenskapsfilosofi og teoretisk grunnlag i et sykepleieperspektiv
 • Aktuelle teorier og begreper innen sykepleiefagets domener
 • Sykepleiefagets verdi- og grunnlagstenkning
 • Kunnskap og forståelse for avansert klinisk allmennsykepleie
 • Helse og sykdom i et kjønns- og likestillingsperspektiv
 • Rollen som avansert klinisk allmennsykepleier
 • Rollen som samfunnsaktør
 • Avansert klinisk allmennsykepleiers nivå- og kompetanseområder
 • Kunnskapsbasert sykepleiepraksis

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Workshop

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlig gruppeoppgave med refleksjon om rollen som avansert klinisk allmennsykepleier.

Eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe på to studenter, over 3 dager. Prestasjonen vurderes med Bestått/Ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle