2022/2023

KS4102 Helsevurdering; klinisk vurdering, - beslutning, - og handlingskompetanse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap:

 • har inngående kunnskap om anatomi og fysiologi og normale forandringer hos voksne og eldre 
 • har kunnskap om anatomi og fysiologi og normal utvikling hos barn
 • har spesialisert kunnskap om sentrale tegn på patofysiologiske endringer, sykdomstilstander og helseproblemer i stabile og akutte situasjoner 
 • har inngående kunnskap om smittestoffer, smitterisiko, resistensutvikling og infeksjonsforebyggende tiltak 
 • kan anvende kunnskap fra ulike fagområder for å identifisere helseproblemer 
 • kan anvende kunnskaper om pasient, tjenestetilbud og rammefaktorer for å trygge pasientforløp i egen enhet og mellom tjenestenivåer
 • har inngående kunnskap om de mest sentrale legemiddelgrupper 
 • har spesialisert kunnskap om uheldig og uhensiktsmessig medikamentbruk 
 • kan identifisere og analysere ugunstige medikamentkombinasjoner  
 • har kunnskap om kliniske metoder og teknikker for å identifisere normale og patofysiologiske endringer 
 • kan analysere eksisterende kunnskap om utvalgte kartleggingsinstrumenter som anvendes for å vurdere helse -og funksjonssvikt 
 • kan analysere, identifisere og ta beslutninger om forebyggende, helsefremmende, lindrende, rehabiliterende sykepleie 
 • har inngående kunnskap om sosiokulturelle og økonomiske forhold som kan påvirke, identifisere og dokumentere pasientens helhetlige helsetilstand   

Ferdigheter

 • kan gjennomføre en systematisk og dialogbasert kartlegging av pasientens helsehistorie 
 • kan analysere og dokumentere den helhetlige helsetilstanden 
 • kan analysere pasientens helsetjenestebehov og nytte av velferdsteknologi
 • kan analysere og anvende kunnskapsbasert sykepleie
 • kan bruke relevante metoder og kunnskap fra anatomi, fysiologi, patofysiologi og farmakologi for å utføre adekvat delegert medisinsk behandling i samarbeid med lege og annet helsepersonell 
 • kan analysere og foreslå aktuelle undersøkelser og/eller laboratorieprøver som bør utføres, og analysere og tolke disse forsvarlig som grunnlag for å iverksette kunnskapsbasert behandling eller utredning
 • kan gjennomføre helhetlig klinisk undersøkelse av pasient for å identifisere helse og sykdomsrelaterte endringer (fysiologiske, psykologiske og psykososiale) 
 • kan gjennomføre nødvendig helsehjelp og foreslå oppfølgingstiltak i samarbeid med andre faggrupper, profesjoner og tjenester 

Generell kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper i avansert klinisk sykepleie, og kan bidra til å fremme helse og lindre lidelse på individ, gruppe og samfunnsnivå 
 • kan anvende sine kunnskaper om profesjonens etiske retningslinjer i utøvelsen av sykepleie 
 • kan analysere og støtte pasientens muligheter og mestringsstrategier 
 • kan analysere sammensatte, akutte og komplekse pasientsituasjoner for på en sikker og trygg måte kunne planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap om faktorer som påvirker minoritets- og innvandrerbefolkningens helsetilstand, herunder urbefolkning/samer 

Innhold

 • Normalutvikling hos voksne og eldre
 • Normalutvikling hos barn og vanlige akuttmedisinske problemstillinger
 • Fysiologi, patofysiologi og sykdomslære knyttet til organsystemene (kardiologiske, respiratoriske, endokrine, nevrologiske, blod- og immunsystem, muskel og skjelett, nyrer og urinveier, fordøyelsessystemet, sanseapparatet, smerte og stress)
 • Kliniske prøver og undersøkelser for ulike tilstander
 • Klinisk undersøkelsesmetodikk inkludert «inspeksjon, palpasjon, perkusjon og auskultasjon»
 • Kartleggingsverktøy og samtalemetodikk
 • Bruk av klinisk blikk
 • Ulike perspektiv på helse og sykdom
 • Helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak
 • Farmakologi; virkningsmekanismer, effekter, anvendelsesområder og bivirkninger samt interaksjoner på de mest vanlige legemiddelgrupper

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Nettbasert undervisning
 • Øvelse - klinisk undersøkelse i øvingsavdeling
 • Simulering
 • Rollespill
 • Gruppearbeid
 • Kunnskapstest
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Minimum 80 % deltakelse i øvelser i øvingsavdeling
 2. Ett fagnotat
 3. En praktisk ferdighetstest
 4. Fire flervalgstester

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen (digital) over 6 timer. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F hvor E er laveste ståkarakter.