2022/2023

KS4103 Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori
 • har inngående kunnskap om relevante kvalitative og kvantitative forskningsdesign
 • har inngående kunnskap om hva det innebærer å arbeide kunnskaps- og verdibasert
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk innen sykepleievitenskap
 • har inngående kunnskap om brukermedvirkning i forskning
 • har inngående kunnskap om hva det innebærer å arbeide kunnskaps- og verdibasert

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle forsknings- og fagutviklingsarbeid
 • kan bruke relevante begrep og teorier kritisk i utforming av en problemstilling innen sykepleieforskning
 • kan gjennomføre et systematisk litteratursøk og lage søkestrategi
 • kan analysere og forholde seg kritisk til publisert forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle forsknings- og fagutviklingsarbeid
 • kan analysere forskningsresultater og andre kunnskapskilder
 • kan bruke relevant kunnskap i vurdering av forskningsetiske prinsipper i fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfarings – og brukerkunnskap

Innhold

 • Ulike vitenskapssyn
 • Sentrale begreper i vitenskapsteori
 • Forskningsdesign
 • Brukermedvirkning i fagutviklings – og forskningsprosjekter
 • Sentrale kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Forskningsetikk
 • Systematisk litteratursøk
 • Forskningsprosessen med spesiell vekt på utforming av problemstilling og kritisk vurdering av forskning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • Seminar
 • Skrivekurs

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Design av et utviklingsprosjekt i en kommune, basert på oppgitte data

2. Presentasjon av utviklingsprosjektet i seminar

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen over 4 timer. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle