2022/2023

KS4104 Personsentrert sykepleie med fokus på helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om pasientopplevelser/erfaringer ved ulike helseproblemer
 • har avansert kunnskap om kulturelle forskjeller i syn på helse og sykdom, liv og død
 • har inngående kunnskap om faktorer som påvirker minoritets- og samers rettigheter som urfolk, samt innvandrerbefolkningens helsetilstand
 • har inngående kunnskap om de generelle menneskerettigheter og brukerrettigheter
 • har avansert kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder som utvikler samhandling med pasienter i komplekse situasjoner og deres pårørende
 • har inngående kunnskap om helsepedagogikk
 • har inngående kunnskap om hvordan helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers forståelse for egen helse
 • har inngående kunnskap om fundamentet og rammer for avansert sykepleie
 • kan anvende kunnskap som tilrettelegger for og støtter pasientens mestringsstrategier

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere avvik i kommunen relatert til personsentrert sykepleie
 • kan kritisk vurdere systemfaktorer i organisasjonen som påvirker pasientmedvirkning og en respektfull behandling av pasienter og pårørende
 • kan bruke relevante metoder for å støtte pasientens mestringsstrategier
 • kan gjennomføre en individuell tilnærming som vektlegger det unike ved den enkelte pasient
 • kan analysere og forstå situasjonen ut fra pasientens perspektiv og ut fra pasientens alder, kjønn og verdisett

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende ulike kommunikasjons- og samhandlingsmetoder i møte med pasienter og pårørende
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfarings – og brukerkunnskap
 • kan analysere og anvende kunnskapsbasert sykepleie
 • kan kritisk vurdere avviksbehandling i kommunen relatert til personsentrert sykepleie
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, veilede og støtte pasientens mestring i spørsmål knyttet til seksualitet
 • kan anvende kunnskap fra ulike fagområder sammen med pasient, pårørende og familien for å gjøre prioriteringer og ta beslutninger om helsetjenester
 • kan anvende kunnskaper for å etablere et støttende miljø i gjennomføringen av personsentrert sykepleie

Innhold

 • Teoretiske og filosofiske rammer for personsentrert sykepleie (Pasientens perspektiv, sykepleierens forutsetninger, rammevilkår)
 • Menneskerettigheter og pasient- og brukerrettigheter
 • Syn på helse og sykdom i ulike kulturer
 • Helse, sykdom og aldring i et kjønnsperspektiv
 • Samvalg og pasient-bruker medvirkning
 • Autonomi og faglig skjønn
 • Kommunikasjon og informasjon
 • Undervisning og veiledning
 • Utfordringer ved velferdsteknologi

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Seminar
 • Pasientcase
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Rollespill
 • Simulering
 • Undervisning /veiledning av andre studenter

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Minimum 80 % deltagelse på seminar
 2. Minimum 3 pasientcase

Eksamen

Et individuelt essay. Prestasjonen vurderes med gradert karakter fra A- F der E er laveste ståkarakter.   

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle