2022/2023

KS4105 Kliniske studier

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskaper i anatomi, fysiologi, mikrobiologi og psykologi for å vurdere pasientens helse og sykdomssituasjon.
 • har kunnskap om kulturelle og sosiale forhold som kan påvirke helse og livskvalitet
 • har inngående kunnskap om aktuelle kartleggingsinstrumenter som anvendes for å vurdere helse -og funksjonssvikt

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre helhetlig klinisk undersøkelse av pasient for å identifisere helse og sykdomsrelaterte endringer (fysiologiske, psykologiske og psykososiale)
 • kan analysere og dokumentere den helhetlige helsetilstanden ut fra kunnskapsbasert refleksjon
 • kan analysere og vurdere pasientens medikamentbruk, identifisere ugunstige medikamentkombinasjoner og vurdere behov for medikamentell behandling
 • kan bruke ulike kommunikasjonsmetoder som utvikler samhandling med pasienter i komplekse situasjoner og deres pårørende
 • kan undervise pasienter og pårørende for å fremme helse og mestring
 • kan analysere spesifikke utfordringer i sykepleietjenesten i kommunen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til politiske føringer om kommunehelsetjenesten

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere pasientens behov og iverksette relevante tiltak på bakgrunn av kunnskap fra ulike fagområder i samarbeid med annet helsepersonell
 • kan analysere og forholde seg kritisk til avvik i behandling og sykepleie i kommunen
 • kan anvende sine kunnskaper for å fremme pasienter og pårørendes rett til brukermedvirkning og samvalg i helsetjenesten
 • bidrar til faglig nytenkning innen sykepleie i kommunehelsetjenesten
 • kan kommunisere selvstendighet i utøvelse av avansert klinisk allmennsykepleie
 • kan analysere og vurdere systemfaktorer i organisasjonen som påvirker pasientmedvirkning og en respektfull behandling av pasienter og pårørende

Innhold

 • Individuelt intervju
 • Observasjoner
 • Undersøkelses- og kartleggingsmetodikk
 • Opplysninger fra pårørende – muligheter og begrensninger
 • Vurdering av fysisk, psykisk, psykososial. eksistensiell og kognitiv funksjonsstatus
 • Medikamentell status
 • Forslag til justering, tilrettelegging og endring av helsetiltak
 • Samhandling med lege, spesialsykepleier og andre helseprofesjoner
 • Kartlegging av kommunens samlede helsetjenestetilbud
 • Utfordringer innen kommunehelsetjenesten
 • Sykepleiefaglige, medisinske og helsepolitiske beslutninger
 • Forskjellige beslutningsfora i kommunen

Arbeids- og undervisningsformer

Praksis utgjør 12 uker, hvorav 8 uker er veiledet praksis i kommunehelsetjenesten, og 4 uker er selvvalgt praksis.

Veiledet praksis har 3 forskjellige fokus:

 • Personsentrert sykepleie
 • Organisering av kommunehelsetjenesten
 • Pasienten, pårørende og familie

 Det er 30 timer obligatorisk tilstedeværelse i praksis pr. uke og maksimalt 10% fravær godkjennes. Det er utarbeidet en egen plan for kliniske studier med spesifikke arbeidskrav for å kunne bestå praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått av fagtilsatt ved høgskolen og praksisveileder i respektive kommune i henhold til vurderingskriteriene i plan for kliniske studier.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle