2022/2023

KS4106 Metoder for kunnskap og forskningsbasert fagutvikling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder for innsamling og analyse av data i sykepleieforskning
 • har kunnskap om vitenskapelig publisering
 • har inngående kunnskap om hvordan innhente, utvikle og implementere ny kunnskap i sykepleie og helsetjeneste

Studenten

 • kan analysere aktuelle metoder for datainnsamling og dataanalyse for gjennomføring av eget forskningsprosjekt
 • kan analysere kvalitative og kvantitative resultater i et sykepleiefaglig perspektiv
 • kan bruke anerkjente og relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte i utøvelsen av avansert klinisk sykepleie
 • kan gjennomføre datainnsamling og dataanalyse
 • kan analysere forskningsresultater i et sykepleiefaglig perspektiv
 • kan analysere og drøfte kvalitative og kvantitative resultater i et sykepleiefaglig perspektiv
 • kan anvende forskningsetiske prinsipper, lover og retningslinjer i et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten         

 • kan anvende forskningsetiske prinsipper, lover og retningslinjer i et forskningsprosjekt
 • kan formidle forskning både muntlig og skriftlig
 • kan analyser og forholde seg kritisk til forskningslitteraturens kvalitet og anvendbarhet
 • kan designe et forskningsprosjekt
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfarings- og brukerkunnskap og implementere dette i praktisk handling
 • kan analysere og utvikle endrings- og innovasjonsstrategier i sykepleietjenesten
 • kan anvende anerkjente og relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte i utøvelsen av avansert klinisk sykepleie
 • kan analysere forskningslitteraturens kvalitet og anvendbarhet

Innhold

 • Innsamlingsmetoder, analyse og tolkning av forskningsdata
 • Kvalitetsvurdering av forskning generelt
 • Valg av forskningsmetoder
 • Gjennomføring og publisering av forskning (Validitet og reliabilitet/troverdighet)
 • Formidling av forskning
 • Utdyping av fasene i arbeidsprosessen for fagutviklings- og forskningsprosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • Seminar
 • Workshop: Oppgaver med bruk av statistisk analyse i et analyseprogram og/eller bruk av kvalitative analysemetoder

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Minimum 80% deltakelse på seminarer
 2. Muntlig presentasjon av utkast til prosjektplan
 3. Deltakelse på 1 veiledning på prosjektplan 

Eksamen

Prosjektplan for masteroppgaven. Vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle