2022/2023

KS4900 Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har inngående kunnskap om sykepleieforskningens metoder
  • har inngående kunnskap innen et valgt og avgrenset område av avansert klinisk allmennsykepleie

Ferdigheter

Studenten

  • kan under veiledning  bruke relevante metoder for fagutvikling og forskning i et avgrenset og selvstendig forskningsprosjekt relevant for klinisk allmennsykepleie

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere og anvende metoder relevant til problemstilling
  • kan analysere datamateriale, dataanalyse og forskningsresultater
  • kan analysere og kommunisere forskning innen fagområdet skriftlig og muntlig både på en vitenskapelig og populærvitenskapelig måte
  • kan analysere og kommunisere endrings- og innovasjonsstrategier i sykepleietjenesten

Innhold

Masteroppgaven er en forskningsarbeid som skrives til slutt i studiet, og den skal oppfylle vanlige krav til vitenskapelig arbeid. Dette betyr at oppgaven skal bygge på en presis problemstilling, at studenten skal gjøre begrunnede og selvstendige metodevalg og identifisere egnet teori.

Masteroppgaven er et prosjekt der studentene med støtte i teori og metode de har tilegnet seg i løpet av utdanningen analyserer problemstillinger med relevans for xxxxx. Tema for oppgaven kan være både empiriske, teoretiske og normative spørsmål relatert til problemstillinger relevant for avansert klinisk allmennsykepleie. Studentene er selv ansvarlige for valg av tema for oppgaven, undersøkelsesopplegg og gjennomføring. 

Emnet skal gi studentene trening og erfaring i å gjennomføre et forsknings- og utredningsarbeid, hvilke begrensninger det er underlagt samt trening i bruk av og kritisk gransking av andres vitenskapelige arbeider. Studentene skal på en konstruktiv måte kunne delta i diskusjoner i et vitenskapelig forum.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven. 

Arbeids- og undervisningsformer

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på 2 studenter. Studentene får oppnevnt veileder på bakgrunn av valgt problemstilling og metode. Det utarbeides en veilederkontrakt mellom veileder og student(er) med plan for arbeidet.

Studentene får veiledning i forbindelse med oppgavearbeidet, enten i form av individuell veiledning eller veiledningsseminar. På seminar vil sentrale temaer relatert til arbeidet med masteroppgaven diskuteres. Alle studenter skal både legge frem eget arbeid og være opponent for medstudenters arbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  1. Levere veiledningsgrunnlag i forkant av hver veiledning
  2. Delta på minimum 4 veiledninger
  3. Delta på ett oppgaveseminar med fremlegg av eget masterprosjekt, og delta som opponent på medstudents fremlegg

Eksamen

Masteroppgave, individuelt eller i gruppe på 2 studenter. Det vil være muntlig høring og forsvar av den skriftlige oppgaven med justering av karakteren inntil 1 grad opp eller ned.

Prestasjonen vurderes med bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle