2022/2023

48AMV Ammeveiledning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om anatomiske og fysiologiske forutsetninger for ammingen
 • har kunnskap om morsmelkens innhold
 • har kunnskaper om framgangsmåter for å finne forskningsbasert kunnskap
 • har kunnskap om ammingens betydning for mor og barns helse
 • har kunnskap om barn med spesielle behov som berører ammingen

Ferdigheter

Studenten:

 • kan veilede og gi råd om amming til mødre og deres familier
 • kan anvende kunnskap i praktisk ammeveiledning gjennom hele ammeperioden
 • kan anvende hjelpemidler i ammingen
 • kan undervise, veilede og gi råd til arbeidskollegaer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid med amming
 • tar initiativ til evaluering/forbedring av praksis på eget arbeidssted
 • har kunnskaper om ammingens betydning sett i et samfunnsperspektiv

Innhold

 • Ammingens fysiologi og brystets anatomi
 • Amming, morsmelk og helse
 • Ammeutfordringer
 • Ammeproblemer
 • Mor-barn vennlig initiativ
 • Ammekyndig helsestasjon
 • Veiledning
 • Amming i et samfunnsperspektiv
 • Forskningsresultater
 • Litteratursøk

 

Arbeids- og undervisningsformer

 Det vil bli tatt i bruk varierte arbeidsformer som forelesning, gruppearbeid, veiledning og studieoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 8 studieoppgaver
 • 4 tester/prøver. 1 test/prøve til hvert av temaene: anatomi og fysiologi, morsmelk og helse, ammeproblemer og ammeutfordringer, ammingens historie

Eksamen

Individuell selvvalgt fordypningsoppgave som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.