2022/2023

UTM1151 Besøksforvaltning og naturveiledning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap: 

Studenten kjenner til: 

 • prinsipper for lokal forvaltning av verneområder og besøksforvaltning 
 • den brede verdiskapningsspiralen i forvaltning av natur- og kulturlandskap 
 • bærekraftig bruk av naturressurser i opplevelsesproduksjon 
 • prinsipper bak tematisk tolkning av natur- og kulturfenomener 
 • natur- og kulturelementer som ressurser for formidling og verdiskapning 

Ferdigheter: 

Studenten kan: 

 • identifisere ulike målgrupper for opplevelsesprodukter 
 • samarbeide med ulike aktører og brukergrupper i besøksforvaltninga  
 • bruke prosjekt som arbeidsform i utviklingsarbeid 
 • anvende ulike kommunikasjonsmetoder og teknikker  

Generell kompetanse 

Studenten kan: 

 • ivareta ulike hensyn ved naturbasert reiseliv og besøksforvaltning 
 • bruke ulike formidlingsmetoder ved naturveiledning 
 • anvende ulike informasjons- og kommunikasjonskanaler 

Innhold

 • Besøksforvaltning i og utenfor verneområder 
 • Natur- og kulturressurser som grunnlag for lokal verdiskapning 
 • Naturbasert reiseliv i Norge 
 • Opplevelsesproduksjon 
 • Naturveiledning som aktivitet 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, ekskursjoner, presentasjoner 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig grupperapport med muntlig presentasjon 

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (100%)

Vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.