2022/2023

6EV179 Jakt og jaktguiding

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap: 

Studenten:

 • Kjenner til historisk og ventet framtidig utvikling innen fagområdet
 • Har bred kunnskap om de mest aktuelle jaktformer for tilrettelagt jakt i Norge og Norden
 • Kjenner til suksesskriterier for gjennomføring av jaktarrangementer
 • Har kunnskap om sikkerhet, førstehjelp, orientering og grunnleggende friluftsliv
 • Har bred kunnskap om jaktorganisering, jaktledelse, ettersøk og kjøtthåndtering
 • Har kunnskap om grunnleggende forvaltning av aktuelle høstbare arter
 • Kjenner til betydningen av jakthunder ved tilrettelagt jakt

Ferdigheter: 

Studenten kan:

 • reflektere over sammenhenger mellom viltforvaltning og næringsutvikling i utmark
 • foredle jaktressurser til attraktive produkter i dagens jaktmarked
 • anvende lover og regler av betydning for jakt og jaktguiding
 • forstå kulturelle premisser for jakt og guiding

Generell kompetanse: 

Studenten kan:

 • planlegge tilrettelegging av opplevelsesprodukter
 • gjennomføre organisert jakt, ulike jaktformer og tilpasset guiding
 • etablere og drifte jaktcamp i felt

Innhold

 • Planlegging og organisering av tilrettelagt jakt 
 • Adferd hos aktuelle jaktbare arter 
 • Forvaltning av aktuelle jaktbare arter 
 • Markeder og salg av ulike jaktprodukter 
 • Jaktledelse og samhandling i gruppe  
 • Slakting, transport og håndtering av felt vilt. 
 • Aktuelle hunderaser, dressur, trening og bruk av hund 
 • Guiding og gruppeledelse  
 • Sikkerhet, bruk og oppbevaring av våpen 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, veiledning i forbindelse med gruppearbeid og praktisk jaktutøvelse/-ledelse, selvstudium og praksis.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Jegerprøve og bestått skyteprøve 
 • Obligatorisk oppmøte (minst 75 %) 
 • Godkjente innleveringer/presentasjoner i forbindelse med planlegging og gjennomføring av hvert jaktopplegg (4-5 stk). 

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (100%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter