2022/2023

6EV150 Naturoppsyn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:  

 Kunnskap:  

Studenten:

 • Kjenner til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Har kunnskap om lovverk som inngår i naturoppsynets mandat
 • Har bred kunnskap om naturoppsyn i Norge, både i privat og offentlig regi
 • Kjenner til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 

 Ferdigheter:  

 Studenten

 • Kan reflektere over naturoppsynets rolle i møte med publikum
 • kan anvende faglig kunnskap for å utøve naturoppsyn
 • kan finne, vurdere og henvise til lover og regler

 

Generell kompetanse:  

 Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre oppsynstjeneste i henhold til instruks  

Innhold

 • Strafferett og straffeprosess  
 • Etterforskning og rapportskriving  
 • Organisering av naturoppsyn  
 • Miljø- og faunakriminalitet  
 • Mandat og lovmessig grunnlag for naturoppsyn herunder ulike miljølover og begrenset politimyndighet  

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og øvingsoppgave  

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En individuell rapport  
 • En gruppepresentasjon  

 

Eksamen

48 timers individuell hjemmeeksamen. Vurderes til bestått / ikke bestått.