2022/2023

48FISK1 Fiskeguiding med spesialisering i fluefiske

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskap: 

Studenten har: 

 • kunnskap om norsk og internasjonal sportsfiskekultur 
 • kunnskap om fiskens byttedyr og hvordan denne kunnskapen danner utgangspunkt for forskjellige fisketeknikker med fluestang 
 • kunnskap om kjennetegn på god etikk og guideskikk innen fiske 
 • kunnskap om nasjonale og lokale lover og regler som regulerer utøvelse av sportsfiske 

 

Ferdigheter: 

Studenten:  

 • er svømmedyktig, kan teknikker for selvberging og livredning i vann og kan utføre førstehjelp dersom ulykker oppstår 
 • kan gjennomføre en fiskbarhetsanalyse som utgangspunkt for guiding 
 • har grunnleggende kunnskap og ferdigheter i kasting med flue og kan gjenkjenne og veilede andre innen sentrale kastetekniske elementer 
 • kan demonstrerer forskjellige fluefisketeknikker og strategier 
 • har grunnleggende kunnskap om -og ferdigheter i fluebinding 
 • kan bruke og vedlikeholde utstyr som er nødvendig for å ivareta egen -og kundens sikkerhet og opplevelse 
 • har grunnleggende ferdigheter i etablering av leir og ly og kan på en positiv måte bidra til helhetlige opplevelse av guiding 

 

Generell kompetanse: 

 Studenten kan: 

 • planlegge og gjennomføre guiding innen fiske ut fra gjeldene lovgivning for produkt- og internkontroll 

Innhold

 • Sportfisketradisjoner og kulturforståelse 
 • Artskunnskap 
 • Kasteteknikk og fisketaktikk 
 • Fisketeknikk 
 • Leir og ly 
 • Teknologiske ressurser 
 • Svømming, livredning og førstehjelp 
 • Fluebinding 
 • Fiskbarhetsanalyse 
 • Utstyrshåndtering og vedlikehold 
 • Helse, miljø og sikkerhet 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Instruksjon og veiledning 
 • Feltarbeid 
 • Gruppearbeid 
 • Individuelt arbeid 
 • Egentrening 
 • Guiding 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % aktiv deltagelse i praktisk undervisning. 
 • Følgende fire momenter godkjennes hver for seg: 
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere et guideoppdrag i gruppe 
  • Binde 10 fluemønstre hvorav 5 er obligatoriske og 5 er selvvalgt. 
  • Godkjente ferdighetskrav i fluekasting og knuter innebefatter: 
   • Overhodekast med dobbelttrekk (15/20 meter) 
   • Demonstrere 3 presentasjonskast 
   • Demonstrere de vanligste kastefeilene ved overhodekast 
   • 3 sentrale fiskeknuter 
  • Livredningsprøve: 
   • 90% rett på prøve innen temaet HLR/førstehjelp. Prøven må være godkjent før praktisk livredningsprøve avlegges. 
   • Svømme 100m på bryst og 100m på rygg innenfor 6 minutter. 
   • Hoppe/stupe fra kant, svømme 25 meter, dykke og hente opp en livredningsdukke fra 4 m. dyp og direkte ilandføre livredningsdukke (eller medstudent) minst 20m, og direkte gjennomføre hjerte- lunge- redning (HLR) på øvelsesdukke. Svømmebriller/neseklype kan ikke brukes under prøven. 
   • Demonstrere prinsippet med forlenget arm. 

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i løsning av et gitt case. Et case vil bli utdelt senest 48 timer før eksamen.

Vurdering med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.