2022/2023

AGR1103 Planter og produksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om dyrking av gras og korn
 • har kunnskap om fôrkvalitet og fôrbehov for storfe og sau
 • har kunnskap om planlegging av fôrproduksjonen på gårdsnivå
 • har kunnskap om beitebruk i utmark og på innmark
 • har kunnskap om optimal utnyttelse av husdyrgjødsel

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende digitale verktøy i planlegging
 • kan avstemme planteproduksjon til fôrbehov på gårder med storfe og sau
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i samarbeid med andre

Innhold

 • Dyrking av gras og korn
 • Ensilering og fôrkonservering
 • Fôrkvalitet og fôrbehov til storfe og sau
 • Utmarksbeite og innmarksbeite
 • Digitale planleggingsverktøy
 • Planlegging av grovfôrproduksjonen

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En individuell skriftlig sammenfatning av et eget faglig undersøkelsesarbeid

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes til bestått/ikke bestått. 

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.