2022/2023

LAN2202 Feltmekanisering 1 – våronn

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om feltmekanisering innen våronn for de vanligste kulturvekstene i Norge
 • har kunnskap om samspillet og den praktiske anvendelsen av traktorer og landbruksmaskiner i felt for å oppnå et optimalt agronomisk resultat
 • har kunnskap om effektivitet, kapasitet, energioverføring og virkningsgrad ved feltmekanisering
 • kjenner til nyskapnings- og utviklingsprosesser innen feltmekanisering
 • kan oppdatere sin kunnskap om feltmekanisering innen våronnsoperasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap for å optimalisere mekaniseringslinjer
 • har operativ forståelse av samspillet mellom traktorer og redskaper ved feltmekanisering
 • kan drøfte og vurdere registreringer i felt
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende regneark og beregningsprogrammer for jordpakking og dekktrykk på maskiner
 • kan anvende jordbruksspesifikke databaser, apper og programmer

 Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger innen feltmekanisering
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen feltmekanisering
 • kan gjennomføre prosjektarbeid individuelt og sammen med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og digitalt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor feltmekanisering, og gjennom dette bidra til utvikling av god agronomisk praksis

Innhold

 • Feltmekanisering innenfor våronnsoperasjoner
 • Mekaniseringslinjer innenfor våronnsoperasjoner
 • Jordpakking ved feltmekanisering

Arbeids- og undervisningsformer

 • Problembasert læring
 • Veiledning
 • Forelesninger
 • Demonstrasjoner
 • Studentpresentasjoner
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre muntlige presentasjoner i gruppe, bestående av maksimalt seks studenter. Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave. Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.