2022/2023

LAN2302 Presisjonsjordbruk

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap innen presisjonsjordbruk for de vanligste kulturvekstene i Norge
 • har kunnskap om samspillet og den praktiske anvendelsen av traktorer og landbruksmaskiner innen presisjonsjordbruk for å oppnå et optimalt agronomisk resultat
 • har kunnskap om posisjonering, effektivitet, kapasitet, energioverføring og virkningsgrad innen presisjonsjordbruk i felt
 • kjenner til nyskapnings- og utviklingsprosesser innen presisjonsjordbruk
 • kan oppdatere sin kunnskap innen presisjonsjordbruk 

Ferdigheter

Studenten

 • har evnen til å analysere problemstillinger innen presisjonsjordbruk
 • kan anvende digitale driftsstyringsverktøy, databaser, apper og programmer innen presisjonsjordbruk
 • kan analysere registreringer av jord og avling i felt
 • kan anvende faglig kunnskap for å optimalisere maskiner med variabel tildeling og seksjonskontroll innen presisjonsjordbruk i Norge
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling  

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger innen presisjonsjordbruk
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen presisjonsjordbruk
 • kan gjennomføre prosjektarbeid individuelt og sammen med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og digitalt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor presisjonsjordbruk, og gjennom dette bidra til utvikling av god agronomisk praksis

Innhold

 • Digitale driftsstyringsverktøy
 • Posisjonering
 • Registrering av jord og avling i felt
 • Fjerndeteksjon
 • Variabel tildeling og seksjonskontroll
 • Robotisering innen feltmekanisering

Arbeids- og undervisningsformer

 • Problembasert læring
 • Veiledning
 • Forelesninger
 • Demonstrasjoner
 • Studentpresentasjoner
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre muntlige presentasjoner i gruppe, bestående av maksimalt seks studenter. Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.