2022/2023

AGR2203 Husdyrernæring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om hovednæringsstoffene og omsetningen av disse
 • har kunnskap om fordøyelsen og fôrmidler til de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser
 • har kunnskap om fôring av de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fôring av husdyr

Ferdigheter

Studenten

 • behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger for å vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser, samt begrunne egne valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, med bakgrunn innenfor fagfeltet
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide om å finne løsning på problemstillinger og arbeidsoppgaver

Innhold

 • Næringsstoffenes oppbygging, klassifisering og egenskaper
 • Husdyrenes fordøyelse og omsetning av hovednæringsstoffene
 • Fôrmidler til husdyr
 • Mål for næringsbehov og fôrmiddelvurdering i husdyrernæring
 • Fôring av storfe, småfe, gris og fjørfe

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltakelse i gruppearbeid, i grupper på inntil fire studenter, på tre av fire seminarer (75 %). Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen. 
 • En individuell skriftlig oppgave (multiple choice) 

 

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.