2022/2023

LAN1102 Landbruksmaskiner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bruk av maskiner i jordbruket med tanke på tilpasning av maskinstørrelse, egnethet og grunnleggende egenskaper ved tilpasning mellom traktor og redskap
 • har kunnskap om landbruksmaskiner i dyrking av grovfôr, korn og potet
 • har kunnskap om viktige landbruksmaskiner i utvalgte frukt og grønt-produksjoner
 • har kunnskap om maskiner til vanning i jordbruket

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreslå og sette opp enkle mekaniseringskjeder i ulike planteproduksjoner
 • kunne foreslå aktuell mekanisering ut fra kjennskap til naturgrunnlag, topografi, klima og miljø

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i utfordringer knyttet til valg og bruk av landbruksmaskiner
 • kan finne, vurdere og formidle fagstoff om landbruksmaskiner både muntlig, skriftlig og med andre relevante uttrykksformer
 • kan samarbeide med andre om å finne løsninger på problemstillinger og arbeidsoppgaver

Innhold

 • Maskiner for dyrking av korn, gras, grovfôr, potet og oljevekster
 • Maskiner for dyrking av utvalgte frukt og grønt-vekster
 • Maskiner for vanning
 • Mekaniseringskjeder i jordbruket

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To muntlige presentasjoner i gruppe, bestående av maksimalt seks studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave. Vurderes til bestått/ikke bestått

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.