2022/2023

AGR1101 Naturgrunnlaget

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de naturgitte forutsetningene for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning i Norge
 • har oversikt over geologiske og naturgeografiske emner
 • har kunnskap om dannelse av jordarter og jordsmonn, og jord som del av økosystemet
 • har kunnskap om økosystemtjenestenes funksjon i jordbruk-, skogbruk- og utmarksforvaltning
 • har oversikt over vær- og klimasystemer som del av naturgrunnlaget
 • har kunnskap om landformer og naturtyper i Norge
 • har oversikt over nøkkelarter av planter, dyr og insekter i jord, skog og utmark
 • har oversikt over økosystembasert natur- og ressursforvaltning

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og vurdere muligheter og begrensninger for jordbruk, skogbruk og utmark på kort og lang sikt
 • kan bidra til planlegging og gjennomføring av næringsvirksomhet innen jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning
 • kan utføre enkle praktiske tester av jord for vurdering av jordkvalitet
 • kan bruke landbruksrelaterte kartverktøy 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og presentere faglige problemstillinger innen emnet og presentere egne valg og vurderinger i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra til planlegging av aktiviteter innen bærekraftig jord-, skogbruk og utmarksforvaltning

Innhold

 • Geologisk historie, kvartærgeologi og jordsmonndannelse
 • Jord, jordliv og jordstruktur
 • Vær- og klimasystemer
 • Landformer, naturtyper og økosystemer
 • Nøkkelarter av planter, dyr og insekter i jord, skog og utmark
 • Økosystemtjenester, naturressurser, naturbruk og -forvaltning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid 
 • Ekskursjon
 • Feltøvelser
 • Labøvelser
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på minimum tre av fire laboratorieøvelser (75%)

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.