2022/2023

AGR1102 Landbruk, miljø og samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har oversikt over sammenhengene mellom kosthold, landbrukets matproduksjon og matsikkerhet på kort og lengre sikt
 • har kunnskap om klimaendringene og de konsekvensene det gir og vil gi for norsk landbruk og verdens matproduksjon
 • har kunnskap om landbrukets utslipp av klimagasser og klimatiltak i landbruket, samt landbrukets forbruk av ikke-fornybare ressurser
 • har oversikt over de viktigste organisasjonene innen norsk landbruk og forvaltning
 • har kunnskap om landbrukspolitikk, virkemidler og tilskuddsordningene i landbruket

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende emnets kunnskap og resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over og vurdere mulighetene for jordbrukets innretning og produksjon på kort og lang sikt
 • kan bidra til planlegging og utvikling av jordbruket i lys av klimaendringene, miljøbelastning, matvarebehov og landbrukspolitikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte faglige problemstillinger og presentere egne valg og vurderinger skriftlig i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Kosthold, klima og matsikkerhet
 • Klimaendringene og konsekvenser for norsk jordbruk og verdens matproduksjon
 • Landbrukets utslipp av klimagasser og klimatiltak i jordbruket
 • Landbrukets forbruk av fornybare og ikke-fornybare ressurser
 • Organisasjoner (samvirke, FoU, veiledning, forvaltning)
 • Landbrukspolitikk, virkemidler og tilskuddsordningene for jordbruket

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer  
 • Selvstudium
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på tre av fire seminarer (75%)
 • To muntlige presentasjoner på seminarer i grupper på maksimalt fem studenter. Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.