2022/2023

6JB297 Bacheloroppgave i agronomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor jordbruksfag
  • har bred kunnskap om forskningen på et valgt tema innenfor agronomi
  • har kjennskap til forskningsmetodikk som er relevant for et valgt tema innenfor agronomi

Ferdigheter

Studenten

  • kan reflektere over problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid
  • kan finne fram til, vurdere og henvise til relevant litteratur
  • Kan anvende kunnskap til å gjennomføre et lite forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig
  • kan formulere en faglig problemstilling og belyse den fra ulike vinkler

Innhold

Tema for bacheloroppgaven utarbeides i samråd med veileder.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid under veiledning. Bacheloroppgaven kan skrives basert på litteraturstudier og/eller innsamlede data, eller i form av en forretningsplan.

Planleggingen av bacheloroppgaven bør starte tidlig andre studieår.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen

Eksamen

  • Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Vurderes til bestått /ikke bestått
  • Skriftlig bacheloroppgave (individuell eller i gruppe på to). Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.