2022/2023

6JB121 Biologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har en generell forståelse av biokjemi, med kunnskap om atomer og grunnstoff, kjemiske bindinger og de mest kjente biokjemiske forbindelser, reaksjoner og prosesser (som celleånding og fotosyntese)
 • har kunnskaper om cellers oppbygning og funksjon
 • har en generell forståelse av moderne genetikk, inkludert celledeling, arv, og DNAs egenskaper og funksjon, og kan vise til anvendelse av genetikk i det moderne samfunn
 • har en generell forståelse av den evolusjonære utviklingen av levende organismer og hvilke forutsetninger og mekanismer som ligger til grunn for evolusjon
 • har kunnskap om de mest vesentlige karakteristikkene som benyttes for overordnet taksonomisk inndeling av levende organismer
 • kjenner til det biologiske mangfoldet og viktige samspill mellom makro- og mikroorganismer
 • har kunnskap om økologi, inkludert hva som påvirker dynamikken til populasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne, vurdere påliteligheten av og henvise til informasjon og fagstoff
 • kan formidle sentralt fagstoff som hypoteser, teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan plassere alle levende arter i de ulike taksonomiske rikene
 • har forståelse av hvordan dynamikken til en populasjon påvirkes av genetikk, økologi og evolusjon
 • kan bruke Mendels lover til å forutse hvordan enkle egenskaper nedarves

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilstrekkelig kompetanse innen biokjemi, cellebiologi, genetikk, evolusjon og mikrobiologi for å studere videre innen plantekultur, husdyrhold viltøkologi, skog-, fisk- og viltforvaltning
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fagområdet
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Innhold

 • Biokjemi
 • Cellebiologi
 • Genetikk
 • Evolusjonsbiologi
 • Mikrobiologi
 • Biologisk mangfold
 • Økologi

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Laboratorieøvelser
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En muntlig presentasjon i gruppe mellom to og fire studenter
 • To skriftlige oppgaver i gruppe mellom to og fire studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.