2022/2023

6JB295 Rapport og analyse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving

Ferdigheter:

Studenten

 • kan selvstendig skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter basert på IMRaD-standarden. Herunder finne frem til relevant litteratur og referere til denne, formulere problemstillinger, utføre enkle statistiske analyser og tolke resultatene, samt diskutere disse i forhold til relevant litteratur

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i generelle vitenskapelige prosesser

Innhold

 • Prosessen fra nysgjerrige spørsmål til publiserte fagfellevurderte rapporter – hva er forskning?
 • Strukturen i en vitenskapelig rapport og krav til denne
 • Skriveprosessen, hvordan skrive godt?
 • Bruk av bibliotek og søkemotorer for å finne litteratur (Bibsys Ask, ISI etc)
 • Informasjonskompetanse – plagiering og bruk av referanser (gjennomføres i samarbeid med bibliotektjenesten)
 • Hva er juks i forskningen? Etiske problemstillinger
 • Bruk av Word som tekstbehandlingsverktøy for å skrive rapporter
 • Bruk av Excel som regneark, database, statistikkprogram og verktøy for å lage figurer
 • Enkle statistiske tester (T-test og regresjonsanalyse) og presentasjon av disse (tekst, figurer, tabeller)
 • Tolke resultater og diskutere disse i lys av relevant litteratur

Arbeids- og undervisningsformer

 • Klasseromsundervisning
 • Seminarer
 • Videoleksjoner
 • Gruppearbeid
 • Øvinger

Emnet er praktisk rettet ved at det i stor grad anvendes relevante eksempler for å belyse ulike matematiske og statistiske metoder. Det benyttes en læringssti bestående av fire deler som leder frem mot innleveringsoppgaven.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Quiz i informasjonskompetanse med 80% riktig besvarelse
 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave

Eksamen

 • 48 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen hvor kandidaten utarbeider en rapport basert på et utlevert datasett. Vurderes til bestått /ikke bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.