2022/2023

BIOING2300 Bioingeniørfaglig praksis II

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvilken betydning laboratorievirksomheten på praksisstedet har i samfunnet og drøfte bioingeniørens yrkesrolle
 • har bred kunnskap om metoder, laboratorieutstyr og prinsipper for noen utvalgte analyser på praksisstedet
 • har bred kunnskap om behandling av biologisk materiale og hvilke forhold som påvirker analysesvar
 • har kunnskap om praksisplassens utarbeidelse av prosedyrer og kvalitetssikringssystemer.
 • har kunnskap om praksisplassens hygiene og smitteforskrifter
 • har kunnskap om praksisplassens faglige valg av laboratoriedrift som fremmer bærekraft og HMS
 • har kunnskap om tverrfaglig samarbeid på praksisplassen

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr på praksisstedet
 • kan beherske aktuelle metoder for bioingeniørfaglig arbeid på praksisstedet på en strukturert og nøyaktig måte, etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer, og vurderer metoders muligheter, begrensninger og feilkilder
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge dette opp på praksisstedet
 • kan beherske prøvetaking og kommunikasjon med pasienter
 • kan beherske ulike teknikker og instrumenter for biomedisinske laboratorieanalyser
 • kan vurdere ulike analysers bruksområder, begrensninger og feilkilder
 • kan reflektere over egen og andres rolle i et tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og i gruppe, og i tråd med etiske krav og gjeldene retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, og kan oppdatere sin kunnskap både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøet og yrkesfeltet. Videre skal studenten kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske, kvalitetsforbedrende og bærekraftige arbeidsprosesser
 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger og kan identifisere, reflektere og håndtere disse i bioingeniørfaglig arbeid
 • kan formidle problemstillinger og løsninger, har relasjons- og kommunikasjonskompetanse for effektivt og forsvarlig samarbeid med kolleger

Innhold

Bioingeniørfaglig praksis omfatter 9 uker ekstern praksis i sykehuslaboratorier innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og transfusjonsmedisin og inkluderer:

 • deltakelse i det daglige laboratoriearbeidet med konkretisert innhold
 • metodeevaluering/metodetilpasning
 • kvalitetskontrollsystemer
 • tverrprofesjonelt samarbeid
 • valg av materialer, utstyr og prosedyrer som reduserer ressursbruken uten å kompromittere kvalitet
 • HMS

Arbeids- og undervisningsformer

 • veiledning i bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver i sykehuslaboratorier
 • praktiske oppgaver med muntlige og skriftlige rapporter
 • case-basert læring
 • individuell skriftlig refleksjon over egen praksis

Praksis

Ekstern praksis i form av ni uker på et medisinsk laboratorium.  Ekstern praksis i denne perioden kan foregå på dag/kveld/natt/helg (turnus).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 90% oppmøte i praksis
 • to-fire individuelle skriftlig/muntlig oppgaver etter gitte kriterier
 • 100% deltagelse på en-tre seminar

Eksamen

 • individuell evaluering ved samtaler mellom student, praksisveileder og faglærer og vurdering av obligatoriske oppgaver.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått. 

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen