2022/2023

BIOING2302 Transfusjonsmedisin

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kliniske problemstillinger knyttet til transfusjonsmedisin, deriblant transfusjoner, transfusjonskomplikasjoner, hemolytisk sykdom hos nyfødte og oppfølging av gravide
 • har bred kunnskap om metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige oppgaver innen transfusjonsmedisin
 • har bred kunnskap om systemer for å sikre pålitelige analysesvar innen transfusjonsmedisin og hvilke interne kvalitetskontrollprogram som gjelder
 • har bred kunnskap om blodtypeserologi og blodprodukters medisinske anvendelsesmuligheter
 • har kunnskap om regelverk og relevante prosedyrer knyttet til blodgivning og videre behandling av tappet blod
 • kjenner til kvalitetssystemer, regler for HMS, sertifiserings- og akkrediteringsordninger for blodbank
 • kjenner til hvordan prosedyrer utarbeides og revideres i akkrediterte blodbanker
 • kjenner til forsknings- og utviklingsaktivitet innen transfusjonsmedisin
 • har kunnskap om kommunikasjon med blodgivere og samarbeid med andre profesjoner
 • kjenner til lover og regler som regulerer opprettelse, godkjenning og bruk av blodbanker
 • kjenner til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering av blodgivere
 • kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor transfusjonsmedisin

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes for transfusjonsmedisinske analyser
 • kan beherske informasjonsteknologi og automasjonssystemer innen fagområdet
 • kan beherske metoder for bioingeniørfaglig arbeid innen transfusjonsmedisin på en strukturert og nøyaktig måte, etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer, og vurderer metoders muligheter, begrensninger og feilkilder
 • kan anvende digital kompetanse, medisinsk, statistisk og laboratoriemedisinsk kunnskap til å kvalitetssikre og vurdere analyseresultaters sannsynlighet og pålitelighet. Vurderer interne og eksterne kvalitetskontroller
 • kan anvende faglig kunnskap for å sikre pasienten trygge blodprodukter, og under veiledning tappe blodgivere
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser under tapping av blodgivere og blodtransfusjon og kjenner metoder for å følge opp dette systematisk
 • kan anvende faglig kunnskap og kommunisere med og veilede blodgivere i forbindelse med blodgivning
 • kan beherske bioingeniørfaglig terminologi

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i bioingeniørfag   og kompetanse til å tolke en blodbestilling og legge opp korrekt blodprodukt til rett tid og formidle korrekte prøvesvar på norsk både skriftlig, muntlig og til rett tid
 • har innsikt i bioingeniørfag og viser faglig redelighet og selvstendighet i sitt arbeid på laboratoriet
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i samarbeid og kommunikasjon med blodgivere, pasienter, kollegaer og andre yrkesgrupper, samt møte pasienter og givere med kunnskap, respekt og forståelse
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet transfusjonsmedisin og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan reflektere over egen og andres rolle i et tverrprofesjonelt samarbeid samt kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen utvalgte deler av transfusjonsmedisin

Innhold

 • ABO- og Rh- blodtypesystem
 • andre klinisk signifikante blodtypesystemer
 • donorutvelgelse og testing av donorblod
 • preparering av blodprodukter
 • hemolytiske transfusjonsreaksjoner og hemolytisk sykdom hos fetus og nyfødte
 • transfusjon som terapi
 • blodtypeserologiske tester
 • kvalitetssikring
 • risikovurdering
 • hemovigilans
 • lover og regler for transfusjonstjenesten i Norge

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • laboratoriearbeid
 • gruppearbeid
 • ekstern praksis

Praksis

 • intern praksis i form av sju-åtte dager laboratoriearbeid
 • ekstern praksis i form av to uker på blodbank (på dagtid)

Dette er integrerte læringselementer som utgjør deler av emnet og det er krav om 100% tilstedeværelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100% tilstedeværelse på sju-åtte dager laboratoriekurs 
 • 100% tilstedeværelse to uker ekstern praksis
 • godkjent laboratoriearbeid og praksis
 • en-tre individuelle skriftlige innleveringer

Eksamen

 • Deleksamen I: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 40%)
 • Deleksamen II: 1 times individuell praktisk muntlig eksamen (vektes 60%) 

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. 

Det vurderes videre om følgende to emner kan inngå i en felles praktisk muntlig eksamen med Transfusjonsmedisin: Medisinsk mikrobiologi og immunologi og Patologi. Disse tre emnene utgjør tre stasjoner, og kandidaten får én time på hver stasjon – inkludert logging av resultater.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen