2022/2023

BIOING2301 Medisinsk mikrobiologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike prokaryote cellers oppbygning, funksjon og metabolisme og replikasjon
 • har bred kunnskap om likheter og forskjeller mellom bakterier, virus, sopp, parasitter, protozoer og prioner
 • har kunnskap om grunnleggende teori for de mest vanlige humanpatogene mikroorganismer og hvilke sykdommer de kan føre til herunder kunnskap om zoonoser
 • har kunnskap om virkningsmekanismer for antibiotika
 • har kunnskap om resistensutvikling hos bakterier og resistensutvikling i et nasjonalt og globalt perspektiv, samt bioingeniørens rolle i å redusere resistens
 • har kunnskap om nytteområder av mikrobiologi innen diagnostikk, produksjon av medisiner og antibiotika og som verktøy i prosesser som nedbryting av ulike avfallsstoffer og produkter
 • prøvetaking, preanalytiske faktorer og forsendelse
 • har bred kunnskap om ulike identifikasjonsmetoder for mikroorganismer som ledd i diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom og hvordan metodene og analysene kvalitetssikres
 • har bred kunnskap om og kan vurdere prøvetaking og forsendelse av mikrobiologisk materiale for påvisning av mikroorganismer som kan være årsak til sykdom
 • har kunnskap om aktuelle infeksjonssykdommer
 • har bred kunnskap om hvordan analytiske, pre- og postanalytiske forhold påvirker analysesvar på mikrobiologiske prøver
 • har kunnskap om automasjonssystemer i mikrobiologiske laboratorier
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor utviklingen av antibiotika resistens og samfunnsmessige påvirkninger av epidemier og pandemier kjenner til kvalitetssystemer, regler for HMS, sertifiserings- og akkrediteringsordninger i medisinske mikrobiologiske laboratorier
 • kjenner til hvordan prosedyrer utarbeides og revideres i et akkreditert mikrobiologisk laboratorium
 • kjenner til forsknings- og utviklingsaktivitet innen medisinske mikrobiologi
 • har kunnskap om tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon med andre profesjoner om mikrobiologiske prøver til beste for pasienten

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske dyrkning av prokaryote celler ved bruk av sterilteknikk
 • kan anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr for å analysere mikrobiologisk prøvemateriale etter gjeldende lover, forskrifter og  kvalitetssikrings- og laboratorieprosedyrer
 • kan beherske informasjonsteknologi og automasjonssystemer på mikrobiologisk laboratorium
 • kan anvende digital kompetanse, medisinsk, statistisk og laboratorieteknisk kunnskap til å kvalitetssikre og vurdere mikrobiologiske analyseresultaters sannsynlighet og pålitelighet
 • kan beherske metoder for håndtering av humant mikrobiologisk materiale, resultater og informasjon rundt pasientprøver
 • kan anvende faglig kunnskap og tolke og forstå betydningen av antibiotikatesting
 • kan beherske arbeid på et mikrobiologisk laboratorium og utføre arbeidet på en forsvarlig måte, ivareta smittevern og vurdere risiko og oppfølging av uønskede hendelser med mikrobiologisk materiale
 • kan reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid i forhold til mikrobiologisk arbeid
 • kan beherske bioingeniørfaglig terminologi

Generell kompetanse

Studenten

 • har bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse til å tolke en bestilling til mikrobiologisk laboratorium og formidle korrekte prøvesvar på norsk både skriftlig, muntlig og til rett tid
 • kan planlegge og gjennomføre varierte bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og gjeldende retningslinjer
 • har innsikt i lover og forskrifter som regulere smittevernet i samfunnet og helsetjenesten
 • kan formidle problemstillinger og løsninger, har relasjons- og kommunikasjonskompetanse for effektiv og forsvarlig samarbeid med kolleger og annet helsepersonell
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning

Innhold

 • oppbygning og struktur av mikroorganismer av prokaryote celler, virus, sopp, parasitter, protozoer og prioner - med hovedvekt på de medisinske relevante mikroorganismer og deres egenskaper og patogenese og interaksjon med vertsorganismen (human)
 • inndeling av bakterier på grunn av fargeteknikker
 • fremstilling og bruk av ulike typer medier og ulike dyrkingsmiljøer
 • produksjon av medisiner og antibiotika
 • antibiotikaresistens - nasjonalt og globalt
 • resistensbestemmelse med ulike teknikker
 • molekylærbiologiske forhold ved bakterievekst, toksinproduksjon, toksinvirkning, resistensutvikling og virusreplikasjon
 • mikroskopiske, biokjemiske, infeksjonsserologiske og genteknologiske påvisningsmetoder
 • celler for virusdyrkning
 • virkningsmekanismer av antibiotika resistensutvikling
 • kvalitetskontroll, helse, miljø og sikkerhet innen mikrobiologi

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • seminar
 • gruppearbeid
 • laboratoriekurs
 • ekstern praksis

Praksis

 • intern praksis i form av sju-åtte dager laboratoriekurs
 • ekstern praksis i form av to uker ekstern på medisinsk mikrobiologi

 Dette er integrerte læringselementer som utgjør deler av emnet og det er krav om 100% tilstedeværelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100% tilstedeværelse i laboratoriearbeid tilsvarende sju-åtte dager
 • 100% tilstedeværelse i to uker ekstern praksis
 • godkjent laboratoriearbeid og praksis
 • en-tre individuelle skriftlige innleveringer

Eksamen

 • Deleksamen I: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 40%)
 • Deleksamen II: 1 times individuell praktisk muntlig eksamen (vektes 60%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Det vurderes videre om følgende to emner kan inngå i en felles praktisk muntlig eksamen med Medisinsk mikrobiologi og immunologi: Transfusjonsmedisin og Patologi. Disse tre emnene utgjør tre stasjoner, og kandidaten får én time på hver stasjon – inkludert logging av resultater.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen