2022/2023

BIOING1201 Basal biokjemi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om viktige makromolekylers struktur og egenskaper
 • har kunnskap om ulike reaksjonssykluser, reaksjonsveier og kunne forklare hensikten med reaksjonskjedene og syklusene
 • kan kunnskap om energiregnskap ved omsetning av karbohydrat og fett
 • har kunnskap om enzymers funksjon som biologiske faktorer
 • har kunnskap enzym katalyserte reaksjoner og enzymkinetikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske relevante laboratoriemetoder i tilknytning til separasjonsteknikker og ekstraksjon
 • kan beherske utvalgte laboratoriemetoder for påvisning av biologiske makromolekyler

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle informasjon om cellens viktigste biomolekyler og de reaksjonsveiene de deltar i både muntlig og skriftlig
 • kan formidle og dokumentere skriftlig resultater fra praktisk laboratoriearbeid i laboratoriejournaler og rapporter ut fra standardiserte metoder

Innhold

 • molekylært livsgrunnlag og bioenergetiske prinsipper
 • nukleinsyrer, replikasjon, transkripsjon, translasjon, aminosyrer og proteiner
 • proteiners tredimensjonale struktur og funksjon i cellen
 • enzym, enzymkinetikk, kofaktorer og enzymregulering
 • hemoglobin, myoglobin og oksygentransport
 • lipider, lipidmetabolisme, oppbygning av biologiske membraner og transport over membraner
 • karbohydrater, struktur, funksjon og biosyntese
 • karbohydratmetabolismen og prinsipper for energiomsetning i celler
 • glykolyse og sitronsyresyklus
 • nitrogenmetabolismen

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger og teoriøvinger
 • gruppearbeid
 • laboratoriearbeid

Praksis

Intern praksis i form av laboratoriearbeid. Dette er et integrert læringselement som utgjør en del av emnet og det er krav om 100% tilstedeværelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100 % tilstedeværelse i laboratoriearbeid tilsvarende åtte dager
 • 100 % tilstedeværelse i gruppearbeid
 • sju-åtte individuelle skriftlig arbeider knyttet til laboratorie- eller gruppearbeid

Ved gruppearbeid står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator: Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Casio fx-82MS, Citizen SR270, Citizen SR270X, Hewlett Packard HP 30S, Texas BAII Plus og Texas 30XIIB/S