2022/2023

BIOING1106 Medisinsk cellebiologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om eukaryote cellers oppbygning, funksjon og metabolisme
 • har kunnskap om DNA, RNA og proteiners struktur og funksjon, og har kunnskap om prosesser som er involvert ved overføring av genetisk informasjon fra DNA til protein
 • kjenner til PCR som metode, samt forskjellen mellom Sanger sekvensering og «next-generation» sekvensering (også kalt «massively parallel sequencing»)
 • har kunnskap om strukturering og oppbygningen av det humane genom og prosesser knyttet til celledeling
 • kjenner til relevante cytogenetiske metoder for analyse av kromosomstruktur og kromosom ploiditet
 • har kunnskap om cellekommunikasjon
 • har kunnskap om blodcellers utvikling, immunsystemets oppbygning og organisering, og hvordan cellene i immunsystemet fungerer og samarbeider i immunresponsen
 • har kunnskap om stamceller og kjenner til bruken av stamceller ved sykdomsbehandling
 • kjenner til hvordan cellebiologiske faktorer kan virke inn på helse og sykdom og har kunnskap om kreftutvikling
 • kjenner til metoder og lover knyttet til sæddonasjon, eggdonasjon og in vitro fertilisering

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske sterilteknikk og kultivering av eukaryote celler
 • kan beherske relevante fargeteknikker for identifisering av utvalgte cellekomponenter ved mikroskopering
 • kan beherske G-bånd-karyotyping for analyse av numeriske og strukturelle kromosom avvik

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle cellebiologiske temaer i medisinsk sammenheng både muntlig og skriftlig
 • har innsikt i rutiner for håndtering av biologisk materiale etter gjeldende HMS regler
 • kan formidle og dokumenter skriftlig resultater fra praktisk laboratoriearbeid
 • har innsikt i lover og regelverk som regulerer opprettelse, godkjenning og bruk av forskjellige typer biobanker

Innhold

 • eukaryote cellers struktur og funksjonen, og kjemiske komponenter i celler
 • membraners struktur og funksjon, og intracellulær transport
 • DNA og kromosomers struktur og funksjon, og kromosomale avvik i forhold til numerisk antall og struktur
 • proteinsyntese og proteiners struktur og funksjon
 • cellers respons på signalstoffer med noen eksempel på intracellulære signalsystemer
 • kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød, og cellulære mekanismer ved utvikling av kreft
 • ulike vevstyper, stamceller og differensierte celler
 • hematopoesen og immunsystemets oppbygging og funksjon
 • basale cellebiologiske- og genteknologiske metoder og deres bruk i medisinske laboratorier
 • lagring av biologisk materiale i forskjellig type biobanker og lovverk knyttet til biobank virksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • gruppearbeid
 • laboratoriearbeid

Praksis

Intern praksis i form av laboratoriearbeid. Dette er et integrert læringselement som utgjør en del av emnet og det er krav om 100% tilstedeværelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100% tilstedeværelse i laboratoriearbeid tilsvarende tre-fire dager
 • 100% tilstedeværelse på tre-fire gruppearbeid
 • to-tre individuelle skriftlig arbeider knyttet til laboratorie- eller gruppearbeid som skal presenteres
 • en digital kunnskapstest

Ved gruppearbeid står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen