2022/2023

BIOING1105 Generell og organisk kjemi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om kjemiske begreper og teknikker
 • har kunnskap om beregninger i forbindelse med kjemiske reaksjoner og kjemiske løsninger
 • har kunnskap om den kjemiske oppbygningen av stoffer og de viktigste former for kjemiske bindinger og krefter
 • har kunnskap om systemer, lover og forskrifter for oppbevaring, håndtering og avhending av kjemikalier
 • har kunnskap om de ulike stoffklassene i organisk kjemi. Dette omfatter deres oppbygging og funksjonelle grupper, isomeri, nomenklatur og noen reaksjoner
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor generell og organisk kjemi

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og arbeide nøyaktig på laboratoriet og utføre eksperimenter hovedsakelig i tilknytning til kvantitativ analyse og kjemiske prinsipper
 • kan anvende digitale hjelpemidler for beregninger
 • kan anvende loggbok som et verktøy for dokumentasjon av resultater
 • kan vurdere analyseresultater også med tanke på feilkilder som kan oppstå i preanalytisk, analytisk og/eller postanalytisk fase
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og egne resultater og framstille dette slik at det belyser en problemstilling gjennom enkle laboratorierapporter ut fra standardiserte metoder
 • kan beherske bruk av grunnleggende nomenklatur og sette navn på og skrive formler for enkle forbindelser samt beskrive organiske stoffers struktur og egenskaper, og har oversikt over enkelte reaksjoner
 • kan beherske omgjøring av måleenheter knyttet til masse, volum, temperatur, stoffmengde og konsentrasjon
 • kan beherske balansering av kjemiske reaksjonslikninger og utføre beregninger i forbindelse med kjemiske reaksjoner og kjemiske løsninger

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i HMS datablad (produktdatablad) for kjemiske stoffer og vurdere sikkerhet ved bruk av disse
 • har innsikt i grunnleggende kjemi og kan sette det i sammenheng med biomedisinske analysemetoder
 • kan formidle og dokumenter resultater fra praktisk laboratoriearbeid i form av loggbok
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig på norsk
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning

Innhold

 • atomer og molekyler
 • kjemiske bindinger, molekylgeometri og intermolekylære krefter
 • Kjemisk sammensetning, stoffmengde og konsentrasjoner
 • kjemiske reaksjoner
 • gasser, væsker og faste stoffer
 • kjemisk likevekt
 • syrer og baser
 • oksidasjon og reduksjon
 • termodynamikk og energi
 • kjernekjemi
 • løselighet
 • de viktigste stoffklassene i organisk kjemi
 • organiske molekylers oppbygging, egenskaper og navnsetting
 • håndtering av kjemikalier og sikkerhetsdatablad
 • sikkerhet ved arbeid på kjemiske laboratorier

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • øvinger
 • laboratoriearbeid

Praksis

Intern praksis i form av laboratoriearbeid. Dette er et integrert læringselement som utgjør en del av emnet og det er krav om 90% tilstedeværelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100% tilstedeværelse ved åtte laboratorieøvelser tilsvarende fire dager
 • åtte individuelle skriftlig arbeider knyttet til laboratoriearbeidet

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator: Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Casio fx-82MS, Citizen SR270, Citizen SR270X, Hewlett Packard HP 30S, Texas BAII Plus og Texas 30XIIB/S