2022/2023

BIOING1100 Bioingeniørfaglig praksis I

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om laboratoriets funksjon i primærhelsetjenesten
 • har bred kunnskap om primærhelsetjenestens prosedyrer og manualer for analyser, kvalitetssikring og kvalitetskontroll.
 • har kunnskap om basale smittevernrutiner i primærhelsetjenesten
 • har bred kunnskap om korrekt blodprøvetaking av voksne
 • har bred kunnskap om hvordan analytiske, pre- og postanalytiske forhold påvirker analysesvar
 • har kunnskap om riktig behandling av ulike typer humanbiologisk materiale
 • har kunnskap om hvordan selvtesting utføres og kvalitetsikres
 • har kunnskap om forsvarlig avfallshåndtering både med hensyn på smittefare og miljø

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kapillær og venøs blodprøvetaking av voksne etter gjeldende forskrift
 • kan beherske kommunikasjon med pasienter og helsepersonell
 • kan beherske laboratorieanalyser etter en gitt prosedyre
 • kan beherske ulike teknikker og instrumenter for laboratorieanalyser på legekontor
 • kan vurdere ulike analysers bruksområder, begrensninger og feilkilder
 • kan reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i egen faglig utøvelse og bidra til tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten
 • kan planlegge og gjennomføre eget arbeid og tar imot veiledning
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt samarbeid

Innhold

 • delta i det daglige laboratoriearbeidet i samarbeid med helsepersonell med konkretisert innhold
 • blodprøvetaking av voksne
 • kvalitetssikring, interne og eksterne kvalitetskontrollprogram
 • Hb, glukose, urinstix, CRP, INR, hurtigtester
 • validering av prøvesvar
 • basale smittevernrutiner, smittekjeden, aseptiske arbeidsprosedyrer
 • tverrprofesjonelt samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • veiledning i arbeidsoppgaver tilknyttet primærhelsetjenesten
 • refleksjon over egen og andres praksis individuelt og skriftlig

Praksis

Bioingeniørfaglig praksis i primærhelsetjenesten, poliklinikk ved medisinsk biokjemi eventuelt kommunehelsetjenesten. Praksisperioden går over to-tre uker.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100 % oppmøte i praksis
 • en-to fremlegg i gruppe på tre-fire personer for medstudenter av oppgave etter gitte kriterier

Ved gruppearbeid står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

Kombinert vurdering: 

 1. individuell vurdering av praksisperiode basert på en sluttvurdering av studenten fra praksisveileder
 2. muntlig fremlegg i grupper (basert på den utgitte oppgaven) med individuell vurdering basert på en aktivitetslogg og aktivitet under fremlegget 

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen