2022/2023

BIOING1103 Innføring i bioingeniørfag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om den medisinske laboratorietjenestens historie og tradisjoner, og kjenner til andre profesjoners roller i det norske helsevesenet med vekt på bioingeniørens rolle
 • har kunnskap om profesjonell kompetanse, tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon til beste for pasienten
 • har bred kunnskap om yrkesetiske retningslinjer for bioingeniører, relevante lover og forskrifter som er vesentlig for yrkesutøvelsen
 • kjenner til hvordan sikre likeverdige bioingeniørfaglige tjenester for alle grupper i samfunnet og hvordan sikre likeverdige bioingeniørfaglige tjenester for alle
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet
 • kjenner til rutiner for identifisering og oppfølging av mennesker med spesielle utfordringer og kan henvise disse videre
 • kjenner til vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsarbeid innen bioingeniørfaget
 • kjenner til kunnskapsbasert praksis
 • har bred kunnskap om korrekt prøvetaking av voksne, prøvebehandling og forhold som påvirker analysesvar
 • har kunnskap om hvordan pasientnær analysering og selvtesting utføres og kvalitetssikres
 • har kunnskap om noen sykdomstilstander
 • har kunnskap om smittekjeden, basale smittevernrutiner og aseptiske analyseprosedyrer
 • har kunnskap om regler for avfallshåndtering og sikkerhet på laboratoriet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kommunikasjonsferdigheter overfor pasienter og annet helsepersonell
 • kan anvende og forstå fagterminologi
 • kan finne, vurdere og følge gjeldende retningslinjer for vern mot kjemiske stoffer og biologisk materiale
 • kan reflektere over bioingeniørens rolle i et tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan beherske kapillær og venøs prøvetaking av voksne etter gjeldende forskrift
 • kan beherske enkelt analyseutstyr etter gjeldende prosedyrer og vurdere metodens muligheter, begrensninger og feilkilder
 • kan vurdere analysesvar, deres pålitelighet og kvaliteten i laboratoriearbeidet
 • kan beherske metoder for håndtering av humanbiologisk materiale med tilhørende resultater og informasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til forhold som bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger og kan identifisere, reflektere og håndtere disse i bioingeniørfaglig arbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning
 • kjenner til og forholder seg til lover og regelverk i sin tjenesteutøvelse som bioingeniør
 • har bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse til å tolke en bestilling og formidle korrekt prøvesvar
 • kan formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk individuelt og i grupper
 • har innsikt i profesjonell yrkesutøvelse og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Del I: Etikk, kommunikasjon og kunnskapsbasert praksis (5 stp) 

 • aktuelle lovbestemmelser herunder helsepersonelloven, smittevernloven, pasientrettighetsloven, taushetsplikt, med mer
 • bioingeniørens rolle, profesjonell yrkesutøver og yrkesetiske retningslinjer
 • organisering av helsetjenesten
 • kommunikasjonsteori
 • kommunikasjon i grupper, organisasjoner, mellom bioingeniør, pasientgrupper og andre helseprofesjoner
 • digital og tverrkulturell kommunikasjon
 • samarbeid, stress og konfliktløsning
 • omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer
 • likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder
 • samiske pasienters rettigheter til å bli møtt på eget språk
 • sammenheng mellom helse, utdanning, arbeid og levekår
 • vitenskapsteori
 • innføring i kunnskapsbasert praksis

Del II: Innføring i bioingeniørfaglig laboratoriearbeid (5 stp)

 • kapillær og venøs blodprøvetaking
 • preanalytiske forhold
 • pasientnær analysering
 • kvalitetssikring og validering av prøvesvar
 • generelle laboratorietekniske ferdigheter (pipetteringsteknikker, behandling av blodprøver)
 • biokjemiske analyseprinsipp for analyseutstyr i primærhelsetjenesten (spektrofotometrisk måling, immunologisk analyseprinsipp, turbidimetrisk analyseprinsipp, tørrkjemi)
 • Hb, glukose, urinstix, CRP, INR, hurtigtester
 • basale smittevernrutiner, smittekjeden
 • hovedtrekk ved følgende sykdommer: anemi, hjerte- kar, diabetes mellitus, infeksjonssykdommer

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • laboratoriearbeid
 • gruppearbeid/seminar
 • muntlig presentasjon
 • laboratorierapport
 • medstudentvurdering

Praksis

Intern praksis i form av laboratoriearbeid og gruppearbeid/seminar. Dette er et integrert læringselement som utgjør en del av emnet. I dette emnet er det krav om 100% tilstedeværelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100 % tilstedeværelse i laboratoriearbeid
 • sju-åtte dager laboratoriekurs inkludert blodprøvetaking
 • 100 % tilstedeværelse på seminar/gruppearbeid med tre-fire deltakere
 • en-to individuelle skriftlige arbeider knyttet til laboratoriearbeid og seminar
 • en-to muntlige presentasjoner av seminar/gruppearbeid, individuelt eller i gruppe

Ved gruppearbeid står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • Individuell praktisk muntlig eksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Prosedyrer