2022/2023

BIOING1102 Anatomi og fysiologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygningen av viktige organer og organsystemer
 • har kunnskap om fysiologiske mekanismer på celle, vev, organ og organismenivå
 • har kunnskap om regulering av biologiske prosesser
 • har kunnskap om karakteristiske trekk ved de forskjellige typer celler og vev
 • har kunnskap om medisinsk terminologi
 • har kunnskap om basal hjerte- og lungeredning (HLR)
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor anatomi og fysiologi

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende medisinsk terminologi og forklare sentrale begreper innen anatomi og fysiologi
 • kan beskrive fysiologiske mekanismer på celle, vev, organ og organismenivå
 • kan beherske innstilling og bruk av et lysmikroskop
 • kan finne og beskrive celler og vevs mikroskopiske utseende og se dette i sammenheng med deres funksjon i kroppen
 • kan anvende medisinske ordbøker og oppslagsverk
 • kan anvende enkle fysiologiske undersøkelser
 • kan beherske basal hjerte- lungeredning (HLR) og kan anvende hjertestarter

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fysiologisk samspill mellom organer
 • har innsikt i bakgrunnen for sykdomsprosesser
 • kan formidle sin faglige kunnskap muntlig og skriftlig samt bidra til tverrfaglig samarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver alene og i gruppe
 • kan formidle fagkunnskap

Innhold

 • mikroskopering av celler og vev
 • nervesystemet
 • skjelett- og muskelsystemet
 • det endokrine systemet
 • blodet og blodceller
 • sirkulasjonssystemet
 • respirasjonssystemet
 • fordøyelsessystemet
 • nyrer og urinsystemet
 • forplantningssystemet
 • blodtrykk, puls og respirasjonsfrekvens
 • basal hjerte- og lungeredning (HLR)

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger, alternativt i kombinasjon med nettundervisning
 • laboratoriearbeid
 • seminarer
 • gruppearbeid
 • tverrprofesjonell samarbeidslæring

Praksis

Intern praksis i form av laboratoriearbeid og basal hjerte- lungeredning (HLR) med TPS-læring. Dette er et integrert læringselement som utgjør en del av emnet. I dette emnet er det krav om 100% tilstedeværelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 100% tilstedeværelse i laboratoriearbeid tilsvarende tre dager
 • 100% tilstedeværelse på to-fire seminarer og tre-fire gruppearbeid
 • en-to individuelle skriftlige arbeider knyttet til laboratorie-, seminar- eller gruppearbeid med maksimum tre eller fire studenter

Ved gruppearbeid står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen