2022/2023

BIOING1101 Matematikk og statistikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om beregninger
 • har kunnskap om likninger og ligningssystemer
 • har kunnskap om funksjoner og grafiske fremstillinger i koordinatsystem
 • har kunnskap om derivasjon, integralregning og funksjoner av flere variable
 • har kunnskap om deskriptiv statistikk
 • har kunnskap om fremstilling data ved hjelp av tabeller og diagrammer
 • har kunnskap om sannsynlighetsregning og sannsynlighetsfordelinger
 • har kunnskap om estimering, konfidensintervall og hypotesetesting
 • har kunnskap om korrelasjon, regresjons- og variasjonsanalyse
 • har kunnskap om kvalitetskontroll og analysefeil
 • har kunnskap om bruk av Excel og statistiske programvarer

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende beregninger som involverer prosentregning, størrelser og enheter samt kunne bruke grunnleggende regneregler for reelle tall i praktisk regning
 • kan anvende første og andregradslikninger og lineære ligningssystemer
 • kan beherske funksjoner og presentere dem grafisk i koordinatsystem
 • kan anvende derivasjon og integralregning
 • kan vurdere data ved hjelp av beskrivende statistikk
 • kan anvende og vurdere sammenhengen mellom variabler
 • kan finne konfidensintervall og utføre hypotesetesting
 • kan anvende regresjons- og variansanalyse
 • kan vurdere sine resultater og beregninger, og trekke konklusjoner fra statistiske tester
 • kan anvende Excel som statistikkverktøy og bearbeide og presentere data ved hjelp av tabeller og grafer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre beregninger ved bruk av matematikk og statistikk på problemstillinger innen kjemi og praktisk laboratoriearbeid
 • kan formidle resultater ved bruk av Excel og statistiske programvarer som verktøy i praktisk laboratoriearbeid
 • har innsikt i analysering, tolkning, og bearbeiding av data, trekke ut konklusjoner og presentere dem

Innhold

Delemneinnhold matematikk:

 • grunnleggende regneregler
 • potensregning, måleenheter og størrelser
 • likninger og ligningssystemer
 • lineære og ikke-lineære funksjoner og deres egenskaper
 • grenseverdier og asymptoter
 • derivasjon
 • integralregning
 • grunnleggende kunnskap om funksjoner av flere variable

Delemneinnhold statistikk:

 • beskrivende statistikk
 • sannsynlighetsregning
 • diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • estimering og konfidensintervall
 • hypotesetesting
 • korrelasjon og regresjonsanalyse
 • variansanalyse
 • kvalitetskontroll
 • analysefeil
 • bruk av statistikkfunksjoner i Excel og statistiske programvarer

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • gruppearbeid med regneøvelser
 • dataøvelser med bruk av statistikkverktøy
 • case-basert undervisning

Praksis

Ingen

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • tre individuelle skriftlige innleveringer av regne-/dataoppgaver

Eksamen

 • 5 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • godkjent kalkulator: Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Casio fx-82MS, Citizen SR270, Citizen SR270X, Hewlett Packard HP 30S, Texas BAII Plus og Texas 30XIIB/S
 • opptil to A4-ark (fire sider) med notater/formelsamling uten oppgaver
 • statistiske tabeller fra obligatorisk litteratur og/eller tabeller som er avtalt med faglæreren