Language: NOR | ENG
2021/2022

BÆR1005 Implementering av bærekraftige praksiser i organisasjonen - for mennesker, miljø og gjensidig velstand

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om, og innsikt i lovgivning for bærekraftig utvikling, organisering av miljøforvaltningen i Norge 
 • er kjent med viktige drivkrefter og trender innenfor og på tvers av ulike sektorer når det gjelder bærekraftig utvikling,
 • kan identifisere hvilke aspekter som må løftes frem i ulike reelle tilfeller for å oppfylle juridiske krav til bærekraftig utvikling.
Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle analytisk opplæring i hvordan man kan fremføre og argumentere for balanserte synspunkter og skille mellom økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter som er relevante for bærekraftig utvikling for lokale og globale samfunn,
 • kan legge en helhetlig oppfatning om sosiale, miljømessige og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling til grunn for ledelse av beslutningsprosesser og praksiser innenfor sin organisasjon,
 • kan finne relevant informasjon for å treffe godt informerte valg knyttet til komplekse sosio-økologiske utfordringer,
 • kan argumentere for progressive bærekraftperspektiver og tilnærminger, og er i stand til å anvende og formidle dem innenfor eksisterende rammer som styrer fremtidige forretningsstrategier.
Kompetanse

Studenten

 • kan anvende nylig vedtatte miljøforskrifter og lover (EUs Vanndirektiv, Naturmangoldsloven) og bruke hensiktsmessige verktøy, og forstå hvordan disse påvirker tradisjonell økonomisk tankegang,
 • kan treffe etiske og verdibaserte beslutninger innenfor rammen av praksis i næringslivet og organisasjoner,
 • kan motivere organisasjoner og stå for ledelse av etiske og miljøfaglig baserte bærekraftstrategier, og være i stand til å skape konkurransefortrinn,
 • kan forstå og reflektere kritisk over organisasjoners roller og muligheter i bredere samfunnsmessige sammenhenger med sikte på bærekraftig utvikling,

Innhold

 • Juridiske rammer for biologisk mangfold og miljøpåvirkning (f.eks. den norske Naturmangfoldloven (NML) fra 2009)
 • Miljøforvaltningsnivåer i Norge og deres ulike fullmakter og ansvarsområder
 • Retningslinjer og prosedyrer for miljørisiko- og konsekvensutredninger, sertifiseringsstandarder for miljø og bærekraft, og investeringskriterier (miljømessige, sosiale og styringsrelaterte) 
 • Konkurranse- og oppstillingsmessige fordeler næringslivet kan oppnå som følge av en tidlig orientering mot bærekraftsmålene

Arbeids- og undervisningsformer

Se studieplan

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Vi forventer at studentene tar aktivt del i diskusjonene, og at de organiserer og driver sine egne studiegrupper.

De obligatoriske aktivitetene i hver modul inngår i avsluttende eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre uker. Utforme en plan for bærekraftig utvikling innenfor et valgt tema. Eksamen vurderes som bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt