Language: NOR | ENG
2021/2022

BÆR1004 Lykke, trivsel og gjensidig velstand: å forene sosialt ansvar og bærekraftig utvikling

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om nåtidens politiske fokus på «wellbeing» som et mål på et lands fremgang, i motsetning til det tradisjonelle målet om brutto nasjonalprodukt,
 • har kunnskap om bevegelsen innenfor dagens næringslivssammenhenger for å inkludere spørsmål om «wellbeing» og «sirkler av bærekraft» i den «tredoble bunnlinjen»,
 • har en forståelse av motsetningene innenfor dagens rådende vitenskapsfilosofi og av hvordan disse påvirker forskning og politikk om «wellbeing»,
 • har innsikt i de klassiske tilnærmingene til etikk, og er oppmerksom på deres fordeler og ulemper,
 • har innsikt i «moralsk dialektikk» og «den etiske sirkel», og om hvordan disse anvendes i yrkesmessige sammenhenger,
 • har en kritisk forståelse av «den nordiske modellen» som en tilnærming til å oppnå «wellbeing».
Ferdigheter

Studenten

 • kan argumentere for verdien av «wellbeing» som et supplement til bruttonasjonalproduktet og veksthistorie som et mål på fremgang i en bedrift, en organisasjon eller et land,
 • kan identifisere ulike tilnærminger til oppnåelse av «wellbeing» (dvs. motstridende etiske tilnærminger) innenfor politikk, praksis og daglig debatt,
 • kan bruke moralsk dialektikk til å treffe etiske beslutninger til beste for menneskene, planeten og velstandssamfunnet,
 • har verktøy for tilrettelegging av prosesser der interessenter og lokalsamfunn kan delta i forhandlinger om bærekraftig utvikling.
Kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere forskning om «wellbeing» og bruken av den i beslutningsprosesser, strategisk planlegging og politikkutforming
 • kan benytte forskning og moralsk dialektikk til å stå for ledelse i sin organisasjon med sikte på å oppnå målsettinger for «wellbeing» og bærekraft
 • har en kritisk og helhetlig forståelse av hvordan det etiske grunnlaget for «wellbeing» og bærekraftig utvikling kan operasjonaliseres i daglige sammenhenger

Innhold

 • Introduksjon til begrepet «wellbeing», med spesiell henvisning til hvordan det brukes i global og nasjonal politikk og dets forhold til bærekraftsmålene
 • Tilnærminger til «wellbeing» i den greske antikken og deres moderne motsvarigheter
 • Vitenskap og politikk om «wellbeing» (med spesiell henvisning til den nordiske velferdsmodellen)
 • Tilnærminger til etikk ledet av vitenskap om «wellbeing»

Arbeids- og undervisningsformer

Se studieplan

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Vi forventer at studentene tar aktivt del i diskusjonene, og at de organiserer og driver sine egne studiegrupper.

De obligatoriske aktivitetene i hver modul inngår i avsluttende eksamen.

Eksamen

Flervalgsprøve. Eksamen vurderes som bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt