Language: NOR | ENG
2021/2022

BÆR1003 Bærekraftig ledelse: omstilling i organisasjonsstrategier og kulturer for bærekraftig praksis

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teorier om ledelse i næringslivet og ledelse for bærekraft, inkludert teorier om sosial endring, transformativ læring og endring av individuell atferd,
 • har innsikt i sentrale etiske og sosiale virkemidler for implementering av bærekraftig utvikling,
 • har et bevisst forhold til virkningen av ledelse, makt og tillit, og til motivering av medlemmene i prosjektteam,
 • oppviser kunnskap om ulike modeller og teknikker for bred involvering av interessenter.
Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere kritisk over og drøfte fordeler og ulemper ved ulike strategier, valgmuligheter og inngrep,
 • kan argumentere for en tilnærming til organisasjonsutvikling ut fra en avansert forståelse av dens implikasjoner for bærekraftig utvikling,
 • kan innhente, vurdere og bruke informasjon fra ulike fagdisipliner, og anvende den til å forstå scenarioer for bærekraftig utvikling,
 • kan drøfte etikk og verdier som understøtter lederskap og bærekraftige sosiale og miljømessige aspekter,
 • kan reflektere over lederskapsrollen og læringsprosessene i organisasjoner.
Kompetanse

Studenten

 • har økt sin kompetanse i problemløsing, systemtenkning og scenarioanalyse for å kunne formulere og gjennomføre løsninger for bærekraftig utvikling,
 • kan lede diskusjoner og ta ledelsen i samarbeidstiltak rundt problemer og etikk knyttet til bærekraftig utvikling,
 • kan identifisere muligheter til å arbeide for å fremme strategier for bærekraft,
 • kan treffe godt informerte beslutninger om valg av organisasjons- og lederskapsmodeller og strategier i ledelse av bærekraftige prosjekter, inkludert mekanismer for åpenhet og ansvarlighet,
 • kan imøtekomme ulike interessenters synspunkter og meninger i drøftelser og beslutningsprosesser, for slik å bygge partnerskap for endring.

Innhold

 • Organisasjonsledelse, strategisk ledelse og bærekraftig utvikling
 • Å skape bærekraftig og etisk endring: arbeid på tvers av atferdsmessige, sosiale og strukturelle systemer
 • Transformativt lederskap, systemisk endring og den lærende organisasjonen
 • Organisasjonsledelse for bærekraftsmålene: mot et nytt narrativ om sosial innovasjon og partnerskap for endring

Arbeids- og undervisningsformer

Se studieplan

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Vi forventer at studentene tar aktivt del i diskusjonene, og at de organiserer og driver sine egne studiegrupper.

De obligatoriske aktivitetene i hver modul inngår i avsluttende eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre uker. Besvarelsen må skrives på engelsk. Eksamen vurderes som bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt