Language: NOR | ENG
2021/2022

BÆR1002 Bærekraftig samfunn – filosofiske tilnærminger til mennesker, miljø, gjensidig velstand

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om FNs bærekraftsmål og Agenda 2013, og en forståelse av hvordan de blir gjennomført i ulike sammenhenger,
 • forstår miljøkrisens art og de trusler den stiller oss overfor,
 • har en forståelse av naturfilosofi og forholdet mellom mennesket og naturen, spesielt slik dette blir forstått i den vestlige filosofiske tradisjonen, men også alternativt i andre kulturer,
 • har en forståelse av ulike etiske holdninger og de etiske implikasjonene av ulike perspektiver, dvs. antroposentriske og ikke-antroposentriske,
 • har en kritisk forståelse av teoriene om evolusjon og prinsippene bak utviklingen av biologisk mangfold og økosystemtjenester,
 • forstår tilnærminger til filosofi, spesielt nordisk økofilosofi, og hvordan disse filosofiene påvirker vår evne til å oppnå bærekraftig utvikling.
Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte ulike etiske teorier og anvende dem på reelle casestudier av bærekraft,
 • kan drøfte og anvende filosofiske modeller for å ta opp de underliggende årsakene til og utfordringene ved bærekraftig utvikling,
 • kan finne frem til, vurdere og anvende informasjon fra ulike faglige disipliner til å forstå bærekraftig utvikling.
Kompetanse

Studenten

 • er kjent med FNs bærekraftsmål og Agenda 2030, 
 • er kjent med ulike filosofiske og etiske teorier, antroposentriske og ikke-antroposentriske perspektiver og deres relevans for spørsmål om bærekraft,
 • er kjent med livsvitenskapene, deres forståelse av biologisk mangfold, økosystemenes resiliens og økosystemtjenester,
 • er kjent med ulike økofilosofiske verker og kan vurdere deres bidrag til tenkning om bærekraft,
 • er kjent med ulike utdanningsprogrammer og hvordan de kan støtte opp under realiseringen av Agenda 2030.

Innhold

 • FNs bærekraftsmål (Agenda 2030) og samspillet mellom økonomi, samfunn og økologi for å nå disse målene
 • Utfordringer vi står ovenfor i forhold til miljøproblemene og bærekraftsmålene
 • Naturbegrepet og forholdet mellom menneske og natur i den vestlige filosofiens idéhistorie
 • Antroposentrisk etikk, med spesiell vekt på den filosofiske tradisjon
 • Ikke-antroposentrisk etikk, med spesiell vekt på nyere etiske teorier
 • Filosofisk og miljømessig verdigrunnlag anvendt på casestudier av bærekraft
 • Livsvitenskapene, biologisk mangfold og økosystemtjenester
 • Påvirkningen av og innsikter fra miljøfilosofi, spesielt nordisk økofilosofi og kritisk realisme, med fokus på begrepet «wellbeing» eller gjensidig velstand.
 • Ulike utdanningsprogrammer, inkludert transformative læringsperspektiver vurdert opp mot FNs bærekraftsmål

Arbeids- og undervisningsformer

Se studieplanen

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Vi forventer at studentene tar aktivt del i diskusjonene, og at de organiserer og driver sine egne studiegrupper.

De obligatoriske aktivitetene i hver modul inngår i avsluttende eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre uker. Eksamen blir vurdert som bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt