2021/2022

HSV3000 Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale historiske, politiske og ideologiske utviklingslinjer knyttet til psykisk helsearbeid
 • kan redegjøre for grunnlags tenkningen i psykisk helsearbeid
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom oppvekstmiljø, beskyttende og belastende faktorer og sårbarhet for utvikling av psykisk uhelse på ulike nivå: individ, gruppe, lokalmiljø, samfunn
 • har inngående kunnskap om gerontologiske begrep og naturlig aldring
 • kan redegjøre for ulike aldringsteorier og perspektiv på aldring, og hvordan dette påvirker samfunnets syn og helsepersonells syn på eldre og eldreomsorg

Ferdigheter

Studenten

 • behersker søk i databaser og referansehåndtering 
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom tilknytningmønstre, oppvekstmiljø, og konsekvenser for livsmestring
 • kan reflektere kritisk over betydningen av kunnskapsbasert praksis i lys av ulike kunnskapsformer
 • kan drøfte ulike aspekter ved eldre menneskers livssituasjon ut ifra individuelle, samfunnsmessige og kulturelle rammer og perspektiver
 • kan anvende kunnskap om hvordan fysiologisk, psykologisk og sosial aldring påvirker dagligliv og helsetilstand

Generell kompetanse

Studenten

 • viser en undersøkende og kritisk holdning til de faglige og yrkesetiske krav som stilles i utøvelse av egen yrkespraksis
 • kan perspektiver og problematisere egen praksis i lys av ny kunnskap
 • kan redegjøre for brukerperspektivet og betydningen av brukerens erfaringskunnskap relatert til ulike teoretiske perspektiver
 • har forståelse for hvordan eldre menneskers livshistorie, kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske forhold påvirker deres opplevelser og mestring i alderdommen.

Innhold

Utdanningen består av to deler som en grunninnføring i område eldre med psykiske plager.

Del en består av generell innføring:

 • Historiske og ideologiske perspektiver på utviklingen fra psykiatri til psykisk helsearbeid
 • Grunnleggende begreper og perspektiver innen folkehelse, salutogenese, psykisk uhelse og psykiske lidelser, stigma, utenforskap og sosial eksklusjon.
 • Betydningen av arbeid for sosial inklusjon og sosial integrering
 • Innside- brukerperspektivet på psykiske helseproblemer
 • Utviklingspsykologiske teorier og modeller
 • Kunnskapsbasert praksis og informasjonskompetanse

Del to består av Gerontologi:

 • Naturlig aldring, inkludert grunnlagsbegrep og aldringsteorier
 • Livshistoriens betydning for alderdommen
 • Flerkulturelt perspektiv på aldring og helse
 • Roller og rolleending i alderdommen
 • Evne til omstilling og mestring
 • Eldres levekår og livskvalitet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Refleksjoner
 • Diskusjoner
 • Forelesninger
 • Studieoppgaver
 • Selvstudier
 • Diskusjonsforum
 • Flervalgstester
 • Video
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Tre skriftlige arbeidskrav individuelt eller i gruppe.

75% tilstedeværelse på samlinger     

75% tilstedeværelse på veiledninger   

Eksamen

Eksamen er en individuell hjemmeeksamen over 10 dager.

Oppgaven vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.