2021/2022

DIB1005 Digital økonomi i praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om forretningsmodeller med fokus på digitalisering og bærekraft og kan relatere dette til egen virksomhet
  • har kunnskap om grunnleggende økonomiske modeller som er spesielt relevant for å analysere digitale markeder og kan anvende disse til å belyse valg av prisstrategi, konkurransestrategi, innovasjoner og trender i markeder for digitale tjenester
  • har kunnskap om hvordan bedriften kan tilpasse seg i markeder som går gjennom disrupsjon pga. det grønne skiftet og digitalisering

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan innhente informasjon og fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger innenfor teknologi og digitale markeder

 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle grunnleggende sammenhenger for bedriftens lønnsomhet og anvendelse av teknologi ved hjelp av illustrasjoner og skriftlig framstilling i egen bedrift
  • kan utveksle faglige synspunkter med andre studenter og samarbeide med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor emneområdet

Innhold

I dette emnet skal studentene skrive en oppgave, individuelt eller parvis. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori fra emne 1 (DIB1003) og emne 2 (DIB1004) i Modul 2. De skal i oppgaven vise at de har evne til å vurdere teorien i forhold til konkrete problemstillinger i en virksomhet. Forskjellige tilnærminger er mulig. 

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningsbasert med to digitale samlinger hvor studentene presenterer sitt arbeid. Det gis mulighet til å få èn skriftlig tilbakemelding på utkast til besvarelse av den praktiske oppgaven underveis i semesteret, forutsatt at utkastet er levert innen frist angitt i undervisningsplanen. 

Eksamen

Praktisk oppgave med utgangspunkt i egen arbeidsplass, leveres ut ved oppstarten av emnet og leveres inn senest to uker etter at undervisningen er avsluttet. Eksamen er individuell eller i grupper på inntil 2 personer. Prestasjonen vurderes med Bestått eller Ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.