2021/2022

DIB1004 Delingsøkonomi, bærekraft og innovasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bærekraft og innovasjon
 • har kunnskap om delingsøkonomi som et bærekraftig alternativ
 • har kunnskap om hvordan bedrifter kan tilpasse seg markeder som går gjennom disrupsjon pga. det grønne skiftet og digitalisering

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan innhente informasjon og fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger innenfor delingsøkonomien

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle grunnleggende sammenhenger mellom innovasjon, delingsøkonomi og bærekraft
 • kan utveksle faglige synspunkter med andre studenter og samarbeide med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor emneområdet

Innhold

 • Eksternaliteter
 • Bærekraftsbegrepet
 • Delingsøkonomi
 • Innovasjon
 • Nettverksøkonomi
 • Transaksjonskostnader, innelåsing og byttekostnader

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger basert på teori, case, videoer, Kahoot og selvstudier.

 • Fysisk samling - obligatorisk: 4 timer
 • 2 digitale møter à 2 timer:     4 timer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppmøte på fysisk samling, 4 timer. Denne samlingen kan under visse omstendigheter bli erstattet av digital samling, det vil da være oppmøte på denne samlingen som vil utgjøre det obligatoriske kravet. 

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 2 timer. Prestasjonen vurderes med Bestått eller Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.