2021/2022

SMET120 Matematikk for økonomer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har teoretiske kunnskaper i elementær algebra, algebraiske operasjoner, analyse av ulike type funksjoner, algebraiske og geometriske rekker, finansmatematikk, derivasjon og integralregning på det nivå som er nødvendig for å kunne nå ferdighetsutbyttene i emnet og kunne knytte matematikkunnskapen til problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.

Ferdigheter
 Studenten

 • behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger.
 • kan analysere polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, ekspontentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse.
 • kan derivere funksjoner og analysere funksjoners nullpunkter, kontinuitet, monotoniegenskaper, ekstremverdier og elastisitet.
 • kan analysere ulike funksjonstyper av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer. Dette innebærer å finne og klassifisere stasjonære punkter innenfor et avgrenset område fastsatt ved bi-betingelser, herunder anvendelse av Lagranges metode.
 • kan analysere aritmetiske og geometriske rekker og konvergens av geometriske rekker.
 • kan løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi.
 • kan anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstyper som inngår.

Generell kompetanse
 Studenten

 • har ferdigheter i logisk og analytisk tenkning som gir grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver som krever matematikkforståelse.

Innhold

 • Elementær algebra
 • Algebraiske operasjoner
 • Analyse av ulike typer funksjoner
 • Algebraiske og geometriske rekker
 • Finansmatematikk
 • Derivasjon
 • Integralregning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og veiledning.

Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag enn S1+S2 fra videregående skole (eller tilsvarende) må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 2-4 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice og/eller skriftlige innleveringer. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses i høgskolens læringsplattform ved emnets start.

Eksamen

Hjemmeeksamen over to påfølgende dager, bestående av én skriftlig og én muntlig del. Den skriftlige delen skal løses i løpet av 4,5 timer, som en individuell hjemmeeksamen første dag. Andre dag får kandidaten en oppgave som skal besvares med en kort individuell videopresentasjon, der kandidaten skal gjøre rede for hvordan deler av den skriftlige delen er løst. Frist for innlevering av videopresentasjonen vil være innen 4 timer etter oppstart av dag to.

Skriftlig del vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Muntlig del vurderes bestått/ikke-bestått, men vil ellers kun benyttes til å bekrefte karakteren fra den skriftlige delen av eksamen. Begge elementer må være bestått for å bestå emnet. Det settes én samlet karakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Formelsamling.
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
 • Lærebok og egne notater.