2021/2022

IDTD2900 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen idrettsfeltet

Ferdighet

Studenten

 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • kan utforme en prosjektbeskrivelse knyttet til idrettsfaglige problemstillinger
 • kan innhente, forstå og kritisk vurdere relevant kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til egen fordypningsidrett
 • kan analysere og drøfte relevant kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på problemstillinger innen idrettsfeltet
 • kan vurdere metodiske styrker og svakheter i forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og forskningsprosjekter alene og som deltager i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan vurdere den samfunnsmessige verdien av forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettsfeltet 
 • kan formidle eget forskningsprosjekt på en systematisk og vitenskapelig måte

Innhold

 • Bacheloroppgave

Rammer for arbeidet og prosessen er beskrevet i "Retningslinjer for studentoppgaver".

Arbeids- og undervisningsformer

 • Individuelt arbeid
 • Veiledning (inntil 10 timer)
 • Seminarer
 • Skriftlig arbeid
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Én obligatorisk veiledning med tildelt veileder før prosjektbeskrivelse leveres
 • Godkjent prosjektbeskrivelse
 • Aktiv deltagelse på ett seminar med muntlig presentasjon av egen oppgave
 • Én obligatorisk veiledning med tildelt veileder før bacheloroppgaven leveres

Eksamen

Bacheloroppgaven er et skriftlig arbeid som utarbeides individuelt eller i par. Oppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.