2021/2022

IDTD2004 Organisering og ledelse i idrett

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om orkestrering som et sentralt element i organiseringen av utøvere og lag
 • har kunnskap om generelle perspektiver på ledelse fra et organisasjonsperspektiv
 • har kunnskap om verdibasertledelse i trenerrollen
 • har kunnskap om makt i trenerrollen, og kan forstå hvordan ulike typer makt på individ- og organisasjonsnivå påvirker trenerrollen
 • har kunnskap om organisasjonslæring i idretten
 • har kunnskap om prosjektorganisering og -ledelse

Ferdighet

Studenten

 • kan organisere og lede prosjekter innen idrett
 • kan organisere og lede organisasjoner, grupper og individer på en måte som gjør at det skapes felles retning slik at individet eller gruppen mer effektivt kan nå sine mål
 • kan skape og forankre en organisasjonskultur som bygger på idrettens verdigrunnlag
 • kan skille mellom former for strategisk og operativ ledelse og anvende disse på en måte som bidrar til utvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan lese, forstå og diskutere forskning som omhandler organisasjon og ledelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i etiske problemstillinger innenfor idrettsfeltet
 • har kompetanse til å organisere og lede utøvere, trenere, støtteapparat og signifikante andre i egen fordypningsidrett, slik at utøverne utvikler selvstendighet og i større grad kan få realisert sitt potensiale
 • har en profesjonell holdning til trener- og lederrollen, og gjør begrunnede og reflekterte valg basert på faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan bidra til kvalitet og utvikling av klubbens virksomhet gjennom aktiv deltagelse i diskusjoner, beslutningsprosesser og evalueringsarbeid
 • har kompetanse til å håndtere konflikter

Innhold

 • Verdimessige og etiske problemstillinger innenfor idrettsfeltet
 • Kommunikasjon for konflikthåndtering
 • Forståelse for eget lederskap
 • Utvikling og prestasjon fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv
 • Organisering og orkestrering
 • Idrettsorganisasjoner som institusjoner
 • Organisasjonslæring og kontinuerlig forbedring på organisasjonsnivå
 • Organisasjonskultur
 • Arrangementspraksis
 • Casestudielogikk – både i forskning og evalueringsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Digitale forelesninger
 • Problembasert læring
 • Casearbeid
 • Seminar
 • Individuelt arbeid
 • Skriftlige arbeider
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli gitt obligatoriske arbeidskrav knyttet til tre temaer underveis i emnet:

1: Organisering

 • Godkjent skriftlig individuelt arbeid – innlevering

2: Doping og antidoping

 • Deltakelse på obligatorisk seminar om antidoping
 • Gjennomført nettkurs: «ren-utøver»

 3: Verdibasert ledelse og etiske dilemma i trenerrollen

 • Skriftlig innlevering av gruppeoppgave, med påfølgende muntlig presentasjon

Eksamen

Deleksamen 1: Gruppeeksamen i prosjektledelse. Planlegge, gjennomføre og evaluere et arrangement tilknyttet treningsprosessen. Skriftlig evalueringsrapport vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Utgjør 30 % av total karakter. 

Deleksamen 2: Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 4 timer, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Utgjør 70 % av total karakter.