2021/2022

IDTD2102 Optimalisering av idrettsprestasjon

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • skal ha kunnskap om og forståelse for mental trening og mentale treningsteknikker, deres rolle, anvendelse og innvirkning på prestasjon, utvikling, og opplevelse for trenere og utøvere
 • skal ha kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom restitusjon, kosthold og ernæring, skader og sykdom 

Ferdighet

Studenten

 • kan analysere behov for og verdien av mentale teknikker og ferdigheter for å legge til rette for optimal prestasjon, opplevelse og helhetlig utvikling for idrettsutøvere og lag
 • kan legge til rette for optimal balanse mellom trening og restitusjon
 • kan legge til rette for skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening
 • kan gjennomføre relevante tekniske eller teknisk-taktiske analyser for å optimalisere prestasjonsevne i egen fordypningsidrett
 • kan integrere kunnskap om psykiske og fysiske faktorer som har betydning for prestasjoner i idretten

Generell kompetanse

Studenten

 • kan integrere kunnskap om fysiologiske prosesser, funksjonell anatomi, biomekaniske prinsipper og psykologiske prosesser i en helhetlig trenervirksomhet for å optimalisere prestasjon og utvikling for utøvere
 • kan holde seg oppdatert på fagområder som er viktig for prestasjonsutvikling i egen fordypningsidrett

Innhold

 • Mentale treningsteknikker i praksis
 • Formtopping
 • Totalbelastning, overtrening, utbrenthet
 • Spiseforstyrrelser
 • Retur fra skade
 • Optimalisering før og etter konkurranse
 • Optimal prestasjonsutvikling gjennom idrettskarrieren

Arbeids- og undervisningsformer

 • Digitale forelesninger
 • Problembasert læring
 • Case-studier
 • Praktiske aktiviteter
 • Seminarer
 • Individuelt arbeid
 • Skriftlige arbeider
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3 individuelle oppgaver som skal presenteres digitalt
 • 3 individuelle skriftlige oppgaver

Eksamen

Digital, individuell muntlig hjemmeeksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.