2021/2022

IDTD2101 Fordypningsidrett med trenerpraksis 3

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om toppidrettens «kunnskapsbasert- og overført praksis» for sin fordypningsidrett

Ferdighet

Studenten

 • kan lede sentrale prosesser i rollen som hovedtrener  
 • kan analysere, justere og evaluere trening som strekker seg over tid, i tråd med faglig kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettsfeltet
 • kan anvende pedagogiske, fysiologiske, psykologiske, tekniske og analytiske verktøy til optimalisering av prestasjoner i egen fordypningsidrett
 • kan utvikle balanserte og kvalifiserte treningsopplegg som legger til rette for at 24-timersutøveren kan utvikle topprestasjoner
 • kan evaluere og diskutere «toppidrettens praksiser» i sin fordypningsidrett
 • kan kommunisere og samarbeide med utøvere, trenere, støtteapparat, klubb foreldre og andre aktører for å lede effektive utviklingsprosesser og prestasjonsmiljøer
 • kan evaluere og reflektere over egen trenerkompetanse i forhold til de krav som stilles på høyere nivå i fordypningsidretten
 • kan uttrykke og diskutere egen trenerfilosofi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med bakgrunn i kunnskap fra idrettsvitenskap og idrettsspesifikk kompetanse kritisk vurdere ulike løsninger, og foreta reflekterte og begrunnede valg som trener
 • kan oppsøke og organisere samarbeid med andre kompetansemiljøer, og oppsøke og benytte seg av relevant faglitteratur for å utvikle seg som trener 
 • kan sette seg inn i klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé og sentrale bestemmelser for idretten, og kan evaluere og vurdere disse med utgangspunkt i faglitteratur og egen trenerfilosofi
 • har en kritisk og nysgjerrig holdning til idrettsfaglige og praktiske problemstillinger, og er en aktiv og reflekterende bidragsyter til at klubbens virksomhet er i kontinuerlig utvikling
 • fremviser en profesjonell atferd som trener i tråd med etiske retningslinjer, og ivaretar utøveres fysisk og psykososial trygghet, velferd og sikkerhet

Innhold

 • Prestasjonsutvikling
 • Trenerfilosofi
 • Helhetlig utvikling
 • Treningsplanlegging
 • Tekniske hjelpemidler
 • Utøveres sikkerhet og trygghet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Trenerpraksis i klubb
 • Observasjon
 • Veiledning
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Skriftlige arbeider
 • Praksisbesøk

Studenten skal ha trenerpraksis i minimum 90 timer i en valgt fordypningsidrett, som tilfredsstiller kravet til trenerpraksis på Trener 3 (nivå 3) i Trenerløypa. Fordypningsidrett velges blant idretter som er organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 90 timer trenerpraksis
 • Deltagelse på 2-4 veiledninger
 • Praksisrapport som blant annet inneholder:
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av trening over tid
  • Skriftlig oppgave knyttet til problemstilling fra observasjon av et toppidrettsmiljø eller en topptrener
  • Skriftlig oppgave knyttet til kompetanseanalyse og trenerfilosofi
 • Aktiv deltagelse på studentstyrt praktisk økt

Eksamen

Digital, individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig høring. Eksamen vurderes som helhet med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at både praktisk-metodisk del og muntlig høring er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Praktisk metodisk del består av video- og lydopptak av egen økt som leveres i forkant av muntlig høring.