2021/2022

IDTD2003 Fysisk trening, idrettsskader og idrettsernæring

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om prinsipper og metoder for trening og treningsplanlegging
 • har kunnskap om funksjonell anatomi, fysiologi og mekanikk
 • forstår og kan forklare betydningen av basistrening i egen fordypningsidrett
 • har kunnskap om ernæring, ernæringens betydning i forbindelse med idrett og sammenhengen mellom kosthold og idrettslige prestasjoner
 • kjenner til de vanligste idrettsskadene i egen fordypningsidrett, og kan de viktigste prinsippene for forebygging og oppbygging etter slike skader

Ferdighet

Studenten

 • kan tilrettelegge trening for større treningseffekt og økt prestasjonsevne hos utøvere i egen fordypningsidrett
 • kan utføre relevante beregninger, vurderinger, tester, bevegelsesanalyser og hensiktsmessige testbatterier i egen fordypningsidrett
 • kan anvende basistrening hensiktsmessig som skadeforebyggende og prestasjonsutviklende trening, generelt og spesifikt mot egen fordypningsidrett
 • kan gi utøvere enkle råd om kosthold og ernæring
 • kan forstå og diskutere forskningsresultater relatert til anvendt idrettsfysiologi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende prinsipper og metoder for trening, og funksjonell anatomi, fysiologi og mekanikk på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan legge til rette for trening som er hensiktsmessig for utøvere i et livsløpsperspektiv

Innhold

 • Langsiktige og kortsiktige treningsplaner med vekt på det langsiktige perspektivet
 • Tester
 • Bevegelsesanalyse
 • Basistrening
 • Idrettsernæring
 • Sentrale statistiske begreper

Arbeids- og undervisningsformer

 • Digitale forelesninger
 • Problembasert læring
 • Praktiske aktiviteter
 • Skriftlige arbeider
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 4-8 skriftlige rapporter i gruppe
 • Gjennomføre 2-4 læringsstier

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 4 timer, som vurderes med gradert bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter.