2021/2022

IDTD1008 Idrettspedagogikk

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om inkludering i norsk idrett, tilpasset fysisk aktivitet og paraidrett
 • forstår ulike teorier knyttet til læring og utvikling i idretten
 • har kunnskap om effektiv kommunikasjon for å skape relasjoner, godt samarbeid og gode utviklingsmiljøer
 • har kunnskap om sosialisering, helhetlig menneskesyn og coaching som metode
 • har forståelse for det utvidede talentbegrepet
 • kjenner til hvordan man kan utvikle utøvernes emosjonelle og sosiale kompetanse gjennom idrettsdeltagelsen

Ferdighet

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere treningsøkter tilpasset ulike målgrupper med nedsatt funksjonsevne
 • kan tilpasse læringsaktiviteter med utgangspunkt i barn og unges kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling
 • kan legge til rette for konstruktive læringsprosesser med involvering og medbestemmelse, og gjennom dette bidra til en helhetlig utvikling
 • har relasjonelle ferdigheter og kan kommunisere og samhandle med individer og grupper
 • kan anvende varierte læringsmetoder og legge til rette for at utøveren selv tar et aktivt ansvar for sin egen lærings- og utviklingsprosess
 • kan forstå og diskutere idrettspedagogisk forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved kjennskap til relevante databaser og elektroniske informasjonskilder
 • har forståelse for at læring er dynamisk og kan med bakgrunn i dette skape gode betingelser for optimal læring og utvikling for individ og grupper

Innhold

 • Inkludering i norsk idrett og tilpasset fysisk aktivitet
 • Læring og utvikling
 • Læringsteorier
 • Effektiv kommunikasjon
 • Idrettsdidaktikk
 • Talentbegrepet
 • Helhetlig menneskesyn
 • Coaching, veiledning og instruksjon som metode
 • Sentrale begreper innen kvalitativ forskning
 • Observasjon som metode og forskning på egen praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Individuelt arbeid
 • Artikkellesing
 • Digitale forelesninger
 • Skriftlige arbeider
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Praktisk arbeid
 • Seminarer
 • Læringsstier

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuell skriftlig oppgave
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere en økt som er tilpasset funksjonshemmede i egen fordypningsidrett
 • Forskning på egen praksis gjennom prosjektarbeid med observasjon som metode, med påfølgende individuell muntlig presentasjon 

Eksamen

Digital, individuell muntlig hjemmeeksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.