2021/2022

IDTD2002 Idrettssosiologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om dagens organisering av norsk idrett, sett i lys av den historiske utviklingen
 • har kunnskap om forholdet mellom idrett og media
 • har kunnskap om hvordan sosial ulikhet påvirker norsk idrett
 • har kunnskap om ulike former for trakassering i idretten
 • har kunnskap om idrettsetikk og NIF’s retningslinjer for treneradferd

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende sosiologisk teori for å belyse sentrale utfordringer i idretten
 • kan reflektere omkring idrett som ungdomskultur
 • kan reflektere kritisk omkring forholdet mellom topp og bredde
 • kan fremføre gode holdninger i idretten
 • kan forstå og diskutere idrettssosiologisk forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk omkring moralske og etiske problemstillinger i idretten
 • kan reflektere kritisk omkring hvordan sosiale faktorer påvirker barn- og ungdoms erfaringer med idrett

Innhold

 • Framveksten- og moderniseringen av norsk idrett
 • Idrettsdemokratiet
 • Idrettens sosiale og kulturelle reproduksjon
 • Fair play, juks, doping, vold og korrupsjon
 • Idrett og kommersialisering
 • Maktforholdet mellom idretten, media og markedet
 • Idretten som sosial arena
 • Egenorganisert idrett og subkulturer
 • Kontekstforståelse i kvalitative studier

Arbeids- og undervisningsformer

 • Digitale forelesninger
 • Problembasert læring
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Skriftlige arbeider
 • Seminarer
 • Podcast

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En gruppeoppgave som skal presenteres digitalt i grupper på 4-6 personer
 • 5-8 individuelle resymé av utvalgt vitenskapelig litteratur (artikkel, bokkapittel etc.) 

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 4 timer, som vurderes med gradert bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter.