2021/2022

IDTD1007 Idrettspsykologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om treneren som leder
 • har forståelse for motivasjon og motivasjonsteorier, og hvordan motivasjon påvirker utøveres deltagelse, opplevelse og utvikling og prestasjon i idretten
 • har forståelse for gruppedynamikk og gruppekohesjon, og hvordan dette påvirker utøvere og utøverens og lagets prestasjon
 • har kunnskap om hvordan man kan utvikle utøveres autonomi, eierskap and ledelse. 
 • har kunnskap om karriereoverganger i idrett
 • har forståelse for hvordan emosjoner kan påvirke atferd og opplevelse, og kjenne til ulike strategier for selvregulering
 • har kunnskap om grunnleggende mentale ferdigheter og mentale teknikker som kan anvendes for å legge til rette for utvikling og forbedre prestasjon 

Ferdighet

Studenten

 • kan analysere utøvere/lag i praktiske situasjoner, gjenkjenne idrettspsykologiske faktorer som kan påvirke utvikling og prestasjon og identifisere potensielle løsninger.
 • kan reflektere over og utvikle egen ledelse
 • kan anvende mentale teknikker for å regulere egen atferd, læring og opplevelse som trener
 • kan forstå og diskutere idrettspsykologisk forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere rundt sentrale idrettspsykologiske faktorer som påvirker trenere og utøveres deltagelse, opplevelse, utvikling og prestasjon i idretten
 • kan kritisk diskutere utøvere/lag i praktiske situasjoner, idrettspsykologiske faktorer som kan påvirke utvikling og prestasjon, og løsninger
 • har forståelse for sin rolle og påvirkningskraft som trener overfor utøvere

Innhold

 • Selvoppfyllende profetier
 • Motivasjonsteorier
 • Gruppedynamikk, gruppekohesjon
 • Selvtillit og mestringstro
 • Stress og angst
 • Konsentrasjon
 • Emosjoner og «coping» for trenere i idrett
 • Karriereoverganger
 • Mental trening/mentale teknikker

Arbeids- og undervisningsformer

 • Digitale forelesninger
 • Veiledning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Skriftlige arbeider
 • Problembasert læring

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltagelse på to digitale artikkel-seminarer med studentpresentasjoner
 • Skriftlig oppgave (knyttet til egen trenerpraksis), som gjennomføres individuelt eller i gruppe på inntil 2 personer
 • Aktiv deltagelse på 1-3 praktiske økter og påfølgende gruppearbeid

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.